إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ 01007079019 ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ 01007079019 ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ

  ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ 01007079019 ãÑßÒ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ , ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ËáÇÌÇÊ , ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÛÓÇáÇÊ , ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ááËáÇÌÇÊ , ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ááÛÓÇáÇÊ , ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáãÚÊãÏÉ , ÕíÇäÉ , kelvenetor, ÕíÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ áÎÏãÉ ÇáËáÇÌÇÊ æ ÇáÛÓÇáÇÊ , ÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ , ÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊ ßáÝíäíÊæÑ . Êæßíá ßáÝíäíÊæÑ ááÕíÇäÉ

  ãÚáæãÇÊ Úä ÇáãäÊÌ :-

  ÊÚÊÈÑ " ßáÝíäíÊæÑ " ãä ÇßÈÑ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÑÇÆÏå Ýí ãÌÇá ÇáÇÌåÒÉ ÇáãäÒáíå Ýí ÇáÚÇáã ÇáÇãÑíßì ÇáÊì ÇËÈÊÊ ááÚÇáã ßáÉ ÎÏãÉ ããÊÇÒÉ Ýì ÇäÊÇÌ ËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ, ÛÓÇáÇÊ ßáÝíäíÊæÑ, ÏíÈ ÝÑíÒÑ ßáÝíäíÊæÑ, ÏÑÇíÑ ßáÝíäíÊæÑ, ............
  " ßáÝíäíÊæÑ " ÊÚãá Úáí ÇäÊÇÌ ÇáÇÌåÒÉ áÊÚãá ÈÇÞá ÇÓÊåáÇß ááßåÑÈÇÁ æ ÇáãíÇÉ áÊÚãá Ýì ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã ÈßÝÇÁÉ .

  ÇÓÇáíÈ ÇáÕíÇäÉ ÇáãÊØæÑå :-

  íÊã ÇÕáÇÍ ÇáÌåÇÒ ÈÇÍÏË ÊßäæáæÌíÇ ÏÇÎá ãÕÑ .
  äÍä ØæÑäÇ ÇÓÇáíÈ ÇáÕíÇäå áÇÑÖÇÁ ÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÚãáÇÁ Ýì ÇÓÑÚ æÞÊ ÍÊí äßæä Çæáì ÇáÔÑßÇÊ ÇáÊì ÊÚãá ÈÇÍÏË ÇÌåÒÉ áÊÍÏíÏ ÇáÇÚØÇá æ ÇáÊÛáÈ ÚáíåÇ áÏíäÇ ÇáÎÈÑÉ ÇáãåäíÉ ÊÍÊ ÇÔÑÝ ãåäÏÓíä ãÏÑÈíä ááÊÚÇãá ãÚ ÇÌåÒÊßã ÈÊÞäíÉ ÚÇáíÉ .
  äÎÏã ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÇáÏáÊÇ ãä ÇáãÑßÒ ÇáÑÆíÓì ááÔÑßÉ .
  åÏÝäÇ åæ ÇÑÖÇÁ ÇáÚãíá , æÑÇÍå ÈÇáå ÈÚÏ ÒíÇÑÊäÇ ÇáÇæáí ÚãáÇÄäÇ åã ÌÒÁ áÇ íÊÌÒÇ ãääÇ ÔÚÇÑäÇ
  ( ÈíÊß ÏäíÊß ÌåÇÒß ÇãÇäÉ Ýì ÇíÏäÇ )
  äÍäæ äÊãíÒ Èá ÇáÏÞå , ÇáÇÎáÇÕ Ýí ÇáÚãá , ÇáÇãÇäå , áÇ ÇÎØÇÁ
  áÇ ÏÇÚì ááÞáÞ äÍä äÞæã ÈæÇÌÈäÇ äÍæ ÚãáÇÆäÇ æ åäÇß ÚÏÉ äÕÇÆÍ æ ÇÑÔÇÏÇÊ

  äÊæÇÕá ãÚß Ýí Çí ãßÇä ááÇÓÊÝÇÏÉ ãä ÇáÎÏãÇÊ ÇáÊì äÞÏãåÇ ÈÎÕæÕ ØáÈÇÊ ÇáÕíÇäÉ ááËáÇÌÇÊ æ ÇáÛÓÇáÇÊ Úáì ÑÞã ÎÏãÉ ÇáÕíÇäÉ : - (01007079019)


  ÇÑÔÇÏÇÊ ÇÓÊÚãÇá ÇáãäÊÌ :-

  ÈÇáäÓÈå ááËáÇÌÇÊ ßáÝíäíÊæÑ :-

  ÊÌäÈ ÇáÝÊÍ ÇáãÊßÑÑ ááÇÈæÇÈ Çæ ÊÑß ÇáÈÇÈ ãÝÊæÍ æáæ áãÏå ÈÓíØå áÇä Ðáß íÓãÍ ÈÊËÑÈ ÇáÈÑæÏÉ æåÐÇ íÞáá ÇáßÝÇÁÉ ááËáÇÌÉ .
  ÊÌäÈ ÊÑÇßã ÇáËáÌ ÏÇÎá æÍæá ÇáÝÑíÒÑ áÇäå íÞáá ãä ßÝÇÆå ÇáÊÈÑíÏ
  ÝÍÕ ßÇæÊÔæß ÇáÇÈæÇÈ ááÊÇßÏ ãä ÚÏã ÊÓÑÈ ÇáÈÑæÏå Çáí ÇáÎÇÑÌ Çæ ÇáåæÇÁ ááÏÇÎá
  íÓÊÍÓä æÖÚ ÇáËáÇÌÉ Ýí ãßÇä ÌíÏ ÇáÊåæíå ÈÚíÏÇ Úä ãÕÇÏÑ ÇáÍÑÇÑå
  ÊÑß ÇáØÚÇã ÇáÓÇÎä áíÈÑÏ ÞÈá æÖÚå Ýí ÇáËáÇÌÉ
  ÇáäÙÇÝå ÇáÏæÑíå ááËáÇÌÉ ÏÇÎáíÇ ÌíÏÇ .

  ÈÇáäÓÈå ááÛÓÇáÇÊ ßáÝíäíÊæÑ :-

  ÇáÊÇßÏ ãä ÊæÕíá ÇáãíÇå æÇáßåÑÈÇÁ ÞÈá ÇáÇÓÊÎÏÇã .
  ÊÔÛíá ÇáÛÓÇáÉ ÈßÇãá ÍãæáÊåÇ ÈÍíË áÇ ÊÓÊÎÏã áÛÓá ËáÇË Ãæ ÃÑÈÚ ÞØÚ ÝÞØ .
  íÊã æÖÚ ÈæÏÑå ÊáÌ Úáí ßÇæÊÔ ÇáÛÓÇáå ßá ÚÇã Úáì ÇáÇÞá .
  ÊÃßÏ ãä ÇßÊãÇá ÇáÏæÑÉ áÇ ÊæÞÝ ÇáÛÓÇáÉ Ýì ãäÊÕÝ ÇáÏæÑÉ .


  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ãÕÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÇáÞÇåÑÉ , ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ËáÇÌÇÊ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÛÓÇáÇÊ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏíÈ ÝÑíÒÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÑÇíÑ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ãÏíäÉ äÕÑ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ãÏíäÉ äÕÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáãÞØã ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáãÞØã / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáãÚÇÏì ÕíÇäÉ ÇÏãíÑÇá ÇáãÚÇÏì /ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáãåäÏÓíä ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáãåäÏÓíä / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáÒãÇáß ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÒãÇáß / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáÞÇåÑÉ ÇáÌÏíÏÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÊÌãÚ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ÇáÔÑæÞ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÔÑæÞ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáÊÌãÚ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÊÌãÚ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáÑÍÇÈ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÑÍÇÈ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÇáåÑã ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáåÑã / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ ÝíÕá ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÝíÕá / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãäØÞÉ 6 ÇßÊæÈÑ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ 6 ÇßÊæÈÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ãÏíäÉ ÇáÔíÎ ÐÇíÏ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÔíÎ ÐÇíÏ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ÇáÚÇÔÑ ãä ÑãÖÇä ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÚÇÔÑ ãä ÑãÖÇä .

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÇáÇÓßäÏÑíÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáÇÓßäÏÑíÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÇáÇÓßäÏÑíÉ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ÈÑÌ ÇáÚÑÈ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÑÌ ÇáÚÑÈ / ÇáÇÓßäÏÑíÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ÇáÓÇÍá ÇáÔãÇáì ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÓÇÍá ÇáÔãÇáì / ÇáÇÓßäÏÑíÉ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÇáãäÕæÑÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáãäÕæÑÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÇáãäÕæÑÉ .
  ßáÝíäíÊæÑ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÍÇÝÙÉ ÇáÏÞåáíÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÏÞåáíÉ / ÇáãäÕæÑÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÔÑÈíä ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÔÑÈíä / ÇáãäÕæÑÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ äÈÑæÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ äÈÑæÉ / ÇáãäÕæÑÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ØáÎÇ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ØáÎÇ / ÇáãäÕæÑÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÈáÞÇÓ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈáÞÇÓ / ÇáãäÕæÑÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÌãÕÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÌãÕÉ / ÇáãäÕæÑÉ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÇáÈÍíÑÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáÈÍíÑÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÇáÈÍíÑÉ .

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÏãäåæÑ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏãäåæÑ / ÇáÈÍíÑÉ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ßÝÑ ÇáÏæÇÑ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ßÝÑ ÇáÏæÇÑ / ÇáÈÍíÑÉ
  ÕíÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ íÎÏã ãÑßÒ ßæã ÍãÇÏÉ ÕíÇäÉ æÓÊäÌåÇæÓ ßæã ÍãÇÏÉ / ÇáÈÍíÑÉ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ØäØÇ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáÛÑÈíÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ØäØÇ .

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÍÇÝÙÉ ÇáÛÑÈíÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÛÑÈíÉ / ØäØÇ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ÇáãÍáÉ ÇáßÈÑì ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáãÍáÉ ÇáßÈÑì / ØäØÇ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ßÝÑ ÇáÒíÇÊ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ßÝÑ ÇáÒíÇÊ / ØäØÇ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ßÝÑ ÇáÔíÎ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ßÝÑ ÇáÔíÎ .

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÏÓæÞ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÓæÞ / ßÝÑ ÇáÔíÎ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ Þáíä ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Þáíä / ßÝÑ ÇáÔíÎ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÝæÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÝæÉ / ßÝÑ ÇáÔíÎ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÇáÍÇãæá ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÇáÍÇãæá / ßÝÑ ÇáÔíÎ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÑßÒ ÓíÏì ÓÇáã ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÓíÏì ÓÇáã / ßÝÑ ÇáÔíÎ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÏãíÇØ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÏãíÇØ .

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ÑÇÓ ÇáÈÑ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÑÇÓ ÇáÈÑ / ÏãíÇØ
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ íÎÏã ãÏíäÉ ÏãíÇØ ÇáÌÏíÏÉ ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏãíÇØ ÇáÌÏíÏÉ / ÏãíÇØ

  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÈæÑÓÚíÏ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÈæÑÓÚíÏ .
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÇáÇÓãÇÚáíÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáÇÓãÇÚáíÉ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÇáÇÓãÇÚáíÉ .
  ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ Ýì ÇáÓæíÓ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÈÇáÓæíÓ / ÕíÇäÉ ßáÝíäíÊæÑ ÏÇÎá ÇáÓæíÓ .