إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÇáÑæÇíÉ ÞÊá ÇáÍÈ

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÇáÑæÇíÉ ÞÊá ÇáÍÈ

  ÇáÑæÇíÉ ÞÊá ÇáÍÈ
  ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå. ÃÓÚÏ Çááå ãÓÇÆßã Èßá ÎíÑ íÔÑÝäí Çáíæã Çä ÃÞÏã Èíä íÏíßã ÑæÇíå ÈÚäæÇä(ÞÊá ÇáÍÈ) ãä ÊÃáíÝí æåí Ãæá ÑæÇíå æÇä ÔÇÁ Çááå ÊäÇá ÃÚÌÇÈßã æåí ãä äÓÌ ÇáÎíÇá ÈíäÇ ÇáãÇÖí æÇáÍÇÖÑ æÇáÎíÇá ÇÊãäì Çä ÊÊÝÇÚáæä ãÚí ÚÇÑÝå ØæáÊ Úáíßã áäÈÍÑ ãÚ ÇáÑæÇíå ÇáÑæÇíå (ÞÊá ÇáÍÈ) ÃÈØÇáåÇ åã
  ÈØáÉ ÇáÑæÇíÉ"ÃÑÌæ Çä"ÝÊÇÉ Ìãíáå áåÇ Úíæä æÇÓÚå ÔÚÑåÇ ÃÓæÏ ßÓæÇÏ Çááíá ÊÍÈ ÇáÏÑÇÓå æáÓÇäåÇ ****ååÇ ÚãÑåÇ ÊÞÑíÈ 18 æÃÎÑ Óäå Ýí ÇáËäæíå
  Ãã ÃÑÌæÇä ÊÔÊÛá ÎÇÏãÉ ÚäÏ ãáß Êáß ÇáãÏíäå ØíÈÉ Íäæäå
  ÃÈæ ÃÑÌæÇä íÔÊÛá Ýí ÇáãÒÑÚå Ýí äÝÓ ÇáÈíÊ æíÓßäæä ãÚåã Ýí ÈíÊ ÛÑÝÊÇä æãØÈÎ.
  (áíÓæ ÃÛäíÇÁ æáÇ ÝÞÑÇÁ)
  ãáß ÇáãÏíäå ÇÈæ íÒä
  æÒæÌÊå Ãã íÒä
  ææáí ÇáÚåÏ íÒä
  ÔÇÈ Ìãíá æÈäÇÊ ÇáãÏíäå íÊãäæä íÔæÝæäå ÚãÑå 22 íÏÑÓ ÇáÌÇãÚå
  æÌÏÉ íÒä Íäææäå æØíÈå æÊÍÈ ÃÑÌæÇä ßËíííÑ.
  æÃÔÎÇÕ ÓäÊÚÑÝ Úáíåã ãÚ ÇáÑæÇíå
  Ýí ÇáãÏÑÓå..
  ÃÑÌæÇä: ÇäÇ äÝÓí ÃÝåã ÇáÍíæÇäå åÐí ÃíÔ ÊÈí ÈÖÈØ äÝÓí ÃÑæÍ æÃßÝÎåÇ.
  ÃÈÊåÇá ÕÏíÞÉ ÃÑÌæÇä ãä ÚÇÆáå ÈÓíØÉ: åååååå æÔ ÓæÊ áß Çáíæã ÈÚÏ.
  ÃÑÌæÇä: ÊÎíáí ÚØíÊåÇ ÏÝÊÑí ßÇãá ÊÞæá ßãáíå íÇÈäÊ ãæ ßÇãá ÈÇááå Úáíßí ãæ ÊÞåÑ.
  ÃÈÊåÇá: íæææå íÇÇÑÌæÇä ÇäÊí ÚÇÑÝå ØÈÚåÇ ÈÚÏíä åí äÙÑåÇ ÎÝíÝ .
  ÃÑÌæÇä: ÌÚáåÇ ÇáÚãì Çä ÔÇÁ Çááå.
  ÃÈÊåÇá: ÇÑÌæÇä ÈÓÃáß Íáæ ÇáÃãíÑ¿
  ÇÑÌæÇä: íÚäí ãæ Íáæ ßËíÑ ÈÓ ãÊßÈÑ äÝÓí ÃÚØíå ßÝ.
  ÃÈÊåÇá: åååååååå æÇááå Çäß ãÌäæäå ÃãÔí ÃãÔí.
  Ýí ÇáÈíÊ.
  ÃÑÌæÇä: ãÇãÇ ÇäÇ ÌíÊ.
  Ãã ÃÑÌæÇä: Ãåáíä íÇãÇãÇ ÑæÍí íÇÈäÊí ÑÊÈí ÇáÏæÑ ÇáËÇäí.
  ÇÑÌæÇä: ãÇãÇ ãÇ ÃÍÈ ÇÑÊÈ ÝæÞ.
  Çã ÇÑÌæÇä: áÇ íÇááå ÑæÍí ÈÓÑÚå.
  ÃÑÌæÇä ØáÚÊ æåí Êßáã äÝÓåÇ ÇäÕÏãÊ ÈÇÇáÃãíÑ.
  ÃÑÌæÇä: Úãì Çä ÔÇÁ Çááå ãÇÊÔæÝ ÃäÊ.
  íÒä: äÚã¿!
  ÃÌæÇä: äÚÇãå ÊÑÝÓß ÑæÍ Úä æÌåí.
  ØáÚÊ æíÒä íáÍÞåÇ æíãÓß ÇíÏåÇ æíÞæá: ÃäÊí ÎíÑ ãæ ÚÇÑÝå Êßáãíä ãíä.
  ßÇäÊ ÃÑÌæÇä ÈÊÑÏ æØáÚÊ ÌÏÉ íÒä æÞÇáÊ: íÒä ÃÊÑß ÇáÈäÊ Ýí ÍÇáåÇ ãÇÊÓÊÍí Úáì æÌåßß.
  íÒä: íÇ íãå åÐí ÊØÇæáÊ Úáí.
  ÇáÌÏÉ: ÎáÇÕ ÃÊÑßåÇ ÃäÇ ÈßáãåÇ.
  íÒä äÇÙÑ ÇÑÌæÇä æÊÑßåÇ æÑÇÍ.
  ÃÑÌæÇä: ÇäÇ ÃÓÝå íÇÌÏÉ áÇßä åÐÇ ãÊßÈÑ.
  ÇáÌÏÉ: íÇÈäÊí áÇ ÊÓæíä ãÑå ËÇäí ßÐÇ íÒä ßËíÑ ÚÕÈí æíãßä íÓæí áß Ôí.
  ÃÑÌæÇä ÈÕæÊ æÇØí: íÎÓì.
  ÇáÌÏÉ ÊáæÍ ÈÇáÚÕÇÁ: æÔÊÞæáíä ÇäÊí.
  ÃÑÌæÇä: ãÇÞáÊ Ôí Çááå íÓáãß ÇäÇ ÈÑæÍ ÃäÙÝ ÇáÛÑÝ ÊÇãÑíäí Ôí.
  ÇáÌÏå: íÇááå ÈÓÑÚå ÚÔÇä ÊÃßáíä ãÚÇäÇ.
  ÃÑÌæÇä: Çááå íÎáíß áäÇ íÇÌÏå áÇßä ãÇÑÇÍ íÓãÍæä áí.
  ÇáÌÏÉ: ÛÕÈ Úäåã ãæ ÈßíÝåã ÃÔæÝ íÇááå ÑæÍí.
  ÃÑÌæÇä: åååååååå íÇááå.
  ÏÎáÊ ÃÑÌæÇä ÛÑÝÉ íÒä æßÇäÊ ÇáÛÑÝå ÛíÑ ãÑÊÈå æßÇäÊ ÃßËÑ ÇáÛÑÝ ÊÚÈÊ ÇÑÌæÇä Ýí ÊäØíÝåÇ æäÒáÊ æåí ãÚÕÈå æÞÇÈáÊ ÇáÃãíÑ íÒä: ÊÚÇá ÊÚÇá ÇäÊ áíå ÏÇÆã ãÇÊÑÊÈ ÛÑÝÊß.
  íÒä: æÍäÇ áíå ãÔÛáíäß ÇäÊí æÃãß.
  ÃÑÌæÇä: ÔæÝ ÇäÇ ÃÎÑ ãÑå ÃÏÎá ÛÑÝÊß ÇáÛÐÑå ãËá ÕÇÍÈåÇ.
  íÒä: ÃÍÊÑãí äÝÓß æÚÑÝí Êßáãíä ãíä ÇäÇ æáí ÇáÚåÏ æÇãíÑ.
  ÃÑÌæÇä ÐåÈÊ Ïæä Çä ÊÊßáã ãÚå
  Úáì ÇáØÇæáå ßÇäÊ Çã íÒä æÇáãáß æÇáÌÏå æíÒä æÃÑÌæÇä.
  ÃÈæ íÒä: ÎíÑ íÇÑÌæÇä.
  ÇáÌÏÉ: ÇäÇ ãä ØáÈÊ ãäåÇ Çä ÊÌáÓ ãÚäÇ.
  Çã íÒä: áÇ íæÌÏ ãÔßáå ÃÑÌæÇä ãÄÏÈå.
  íÒä ÈÕæÊ æÇØí: áÇ ÃÙä.
  ÇÑÌæÇä ÈÕæÊ æÇØí: ßá æÇäÊ ÓÇßÊ æÍÊÑã ÇáäÚãå Åáí ÞÏÇãß ÌÚáß ÇáÚãì.
  íÒä íÚÕÈ æáÇßä áÇíÓÊØíÚ Çä íÝÚá Ãí Ôí áÇä ÇáÌÏÉ ãæÌæÏå.
  ÃÈæ íÒä: Þæáí íÇÑÌæÇä æÔ ÃÎÈÇÑ ÏÑÇÓÊß.
  ÇÑÌæÇä: ÇáÍãÏ ááå ÇäÇ ØÈÚ ÔÇØÑå ãÇíÍÊÇÌ ÈÓ ÊÚÑÝ åÐí ÃÎÑ Óäå áí Ýí ÇáËäæí æÃÊãäì ÊæÇÝÞ Çäí Ãßãá ÇáÌÇãÚå.
  Çã íÒä: ãÇÔÇÁ Çááå Çááå íæÝÞß íÇÈäÊí.
  ÇÈæ íÒä: ÃßíÏ íÇ ÃÑÌæÇä æßá **ÇÑíÝ ÇáÌÇãÚå Úáí ÇäÇ ÃÈæß æÇãß áåã ãÚÒå ÎÇÕå.
  ÇÑÌæÇä: ÇÔßÑ ãæáÇí æãæáÇÊí.
  ÇáÌÏÉ: íÇááå íÇÈäÊí ßáí ÇäÊí äÍÝÇäå ßËíÑ.
  íÒä: åååååååååååå Úáì ÃÓã ÇáÑÔÇÞÉ.
  ÃÑÌæÇä: áÇ ÇäÇ ÌÓãí íåÈá ãÇíÍÊÇÌ ÑÔÇÞå ÈÓ ÇäÇ ÃÙä Çä ÌÓãß áÇÒã áå ÑÔÇÞå.
  ÓßÊ ÇáÌãíÚ....
  ÚäÏ ãÓÈÍ ÇáÈíÊ ßÇäÊ ÌÇáÓå æÑÌæáåÇ Ýí ÇáãÓÈÍ ÝÌÇÁÉ Ýí ÃÍÏ ØíÍåÇ æÏÎáÊ ÇáãÓÈÍå åí ãÇßÇäÊ ÊÚÑÝ ÊÓÈÍ.
  .......:åååååååå ÚÔÇä ÊÚÑÝíä ãÇÊÍØíä ÑÇÓß ÈÑÇÓí.
  ÃÑÌæÇä: íííííííÒä ÇäÇ ãÇÚÑÝ ÇÓÈÍ æÕÇÑÊ ÊÛÑÞ.
  íÒä äÒá ÇáãÓÈÍ æØáÚåÇ æÕÇÑ íÓæí áåÇ ÇäÚÇÔ.
  ÃÑÌæÇä: ÎáÇÕ ÈØáÚ ÑæÍí.
  íÒä æÚíæäå ÝíåÇ ÎæÝ: ÇäÇ ÃÓÝ ãÇßäÊ ÃÚÑÝ Çäß ãÇÊÚÑÝíä ÊÓÈÍíä.
  ÇÑÌæÇä æåí ãÑÊÈßå ãäå ÚÔÇä åæ ÞÑíÈ ãäåÇ: ÎáÇÕ ãÇÕÇÑ Ôí ÈÚÏ Úäí.
  íÒä: ãÓÇãÍÊäí.
  ÃÑÌæÇä æåí ÊÝßÑ: ÈÓÇãÍß ÈÓ ÈÚÏ ãÇÓæí Ýíß Ôí.
  íÒä æåæ ãÓÊÛÑÈ: ÃíÔ åæ¿!
  ãÏÊ ÃÑÌæÇä íÏåÇ æíÒä ßÇä ãÓÊÛÑÈ ßËíÑ: ãæ ÇäÊ Åáí ØíÍÊäí íÇááå Þæãäí.
  ãÏ íÏå æãÓß íÏåÇ æÓÍÈåÇ åí ÞÇãÊ æØíÍÊ íÒä Ýí ÇáãÓÈÍ æÕÇÑÊ ÊÖÍß ØáÚ ãä ÇáãÓÈÍ æåæ ãÚÕÈ æåí ÕÇÑÊ ÊÑßÖ Åáíä ÏÎáÊ ÛÑÝå Ýí ÇáãÒÚå ßÇäÊ Ãæá ãÑå ÊÔæÝåÇ ßÇä ÝíåÇ áæÍÇÊ ßËíÑå ÕÇÑÊ ÊäÇÙÑ áæÍå ÌÇÁ ÕæÊ ãä ÎáÝåÇ : æÔ ÏÎáß åäÇ.
  äÇÙÑÊ æÞÇáÊ: íÒä åÐí ÛÑÝå áß.
  íÒä íäÇÙÑåÇ æåæ ãÚÕÈ: ÃØáÚí ÈÑì.
  ÃÑÌæÇä: íÒä ÇäÊ ÑÓÇã¿!
  íÒä: æÈÚÏíä ÃÑæÌ ÃØáÚí æíÇæíáß ÊÏÎáíä åÐí ÇáÛÑÝå ãÑå ËÇäíå.
  ÃÑÌæÇä æåí ÊØáÚ: ÃÙä Çä ÇáÑÓÇã ÚäÏå ÃÍÓÇÓ ãæ ãËáß ÚÏíã ÇáÃÍÓÇÓ.
  íÒä æåæ ãÚÕÈ: ÃÑÌæææææÇä.
  ÃÑÌæÇä: ÎáÇÕ íÇááå ãÚ ÓáÇãå.
  Ýí ÇáÌÇãÚå...
  íÒä: æÇááå ÃÍíÇä ÇÍÓ Çäí ÑÇÍ ÃÞÊáåÇ.
  ÚÇíÔ ÕÇÍÈ íÒä ãä ÇáÕÛÑ ãä ÚÇÆáå ÈÓíØå ÔÇÈ Ìãíá æØíÈ: íÇíÒä åí áÓå ÕÛíÑå ÎáåÇ Ýí ÍÇáåÇ ãÇÚáíß ãäåÇ.
  íÒä: ÃÞæá áß ãÇÊÍÊÑãäí ÇäÇ ÃãíÑ æáí ÇáÚåÏ.
  ÚÇíÔ: ÇäÊ ÊßÑåÇ ÕÍ¿!
  íÒä: ÃßíÏ ÃÊãäì ãÇÚÇÏ ÃÔæÝåÇ ÃÈÏÂ.
  ÚÇíÔ: áÇäåÇ ÊÔÈå ÍÈíÈÊß ÑíãÇäå¿!
  (ÑíãÇäå ÝÊÇÉ Ìãíá æßÇä íÒä íÍÈåÇ æßÇäÊ ßËíÑ ÊÔÈå ÃÑÌæÇä áÐáß åæ íßÑåÇ ÃÑÌæÇä áÇä ÑíãÇäå ÎÇäÊå)
  íÒä äÇÙÑ ÚÇíÔ æåæ ãÚÕÈ æÑÇÍ Úäå. ÇÊãäì Çä ÊäÇá ÃÌÇÈßã ÂÐÇ ßÇä Ýí ÊÝÇÚá ÑÇÍ ÃäÒá