ÃÊÚáã .. ÈíÆÉ ÇáÊÚáã ÇáÅÝÊÑÇÖíÉ ÇáäÓÇÆíÉ ÇáÃæáì
ÃÊÚáã ãä ÇáãæÇÞÚ ÇáÊí ÊÓÊÍÞ ÇáÅÚáÇä ÚäåÇ¡ áÃäí ÃÑì ÃäåÇ ÊæÝÑ Úáì ÇáÃÎæÇÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáÌåÏ æÊÎÊÕÑ Úáíåä ÇáãÓÇÝÇÊ Ýí ÓÈíá ÇãÊáÇßåä áãåÇÑÇÊ Ýí ãÌÇáÇÊ ãÎÊáÝÉ.

ÊÞæá ÕÇÍÈÉ ÇáãæÞÚ:
ÃÊÚáã ãæÞÚ ÝßÑÊå äÊíÌÉ ÅÍÈÇØÇÊ ãÑÑÊ ÈåÇ æ ãÇÒÇáÊ ÊãÑ ÈåÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáÝÊíÇÊ ÇááÇÊí áã íÍÖíä ÈÝÑÕ æÙíÝíå íÓÊÍÞæäåÇ¡ ãÇÒÇá ÌíáäÇ ÛíÑ ÞÇÏÑ Úáì ÇáÊäÝÓ áíÈÏÚ æ íÔÇÑß ÛíÑå ÚáãÉ æÎÈÑÇÊå, ØãæÍäÇ íÔÞ ÇáÓãÇÁ äÓÚì ÈÌåÏ áßä ÊÚÞæäÇ ÇáßËíÑ ãä ÇáÃãæÑ ÃåãåÇ ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÊí ÊØáÈåÇ ÇáæÙÇÆÝ ÇáãÊÇÍÉ ÝßíÝ áäÇ ÈÎÈÑÇÊ ÇÐÇ ßäøÇ ÎÑíÌÜÇÊ ÌõÏÏ !!
ÝÜ ÃÊÚáã íæÝÑ ááÎÑíÌÇÊ æ ßá ãä ÊÌÏ Ýí äÝÓåÇ ÎÈÑÉ ããíÒå ÊÓÊÍÞ ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÝÑÕÉ ááÚãá æ ÊÍÞíÞ ÇáÐÇÊ ãä ÎáÇá ÇáÊÏÑíÈ ÇáÅáßÊÑæäí ááãÊÏÑÈÇÊ ÇááÇÊí ÊãäÚåä ÙÑæÝåä ãä ÇáÐåÇÈ ááãÚÇåÏ áÃÓÈÇÈ ÚÏÉ ßÚÏã ÊæÝÑ ÇáãæÇÕáÇÊ ÇáÏÇÆãÉ Ãæ áÇÑÊÈÇØåä ÈÇØÝÇáåä Ãæ áÅÑÊÝÇÚ ÃÓÚÇÑ ÇáÏæÑÇÊ ÝÊßáÝÉ ÇáÈÑÇãÌ ÇáÊÏÑíÈíÉ ÊÊÑÇæÍ Èíä ÇáÜ 500 ÑíÇá Åáì 2000 ÑíÇá æ ÃßËÑ ÈíäãÇ ÃÊÚáã íæÝÑ áåä äÝÓ ÇáÏæÑÇÊ ÈÔßá ãÈÓØ æåä Ýí ÈíæÊåä æ ÈÃæÞÇÊ ÊäÇÓÈåä æ ÃÓÚÇÑ ÑãÒíå ãÞÇÑäåð ÈÇáãÚÇåÏ, æ åäÇß ÏæÑÇÊ ÊÚÊãÏ Úáì ÎÈÑÉ ÇáãÏÑÈÇÊ ãËá ÏæÑÇÊ ÇáØÈÎ æ ÇáÃÔÛÇá ÇáíÏæíÉ æ ÇáÑÓã æ ÛíÑåÇ ãä ÇáÎÈÑÇÊ ÇáÈÓíØÉ ÇáããÊÚÉ áÊäãíÉ åæÇíÉ ãÇ.
ÃíÖÇð íåÏÝ ÃÊÚáã Úáì ÊÚÒíÒ ãÈÏà ÇáÊßÇÝá ÇáÅÌÊãÇÚí æ ÇáãÓÄæáíÉ ÇáÅÌÊãÇÚíå æ ÊÍÝíÒ ÇáÚãá ÇáÊØæÚí ÝäÍä äÔÊÑØ Úáì ßá ãÏÑÈÉ ãÞÇÈá ßá ËáÇË ÏæÑÇÊ ãÏÝæÚå ÇáÃÌÑ ÏæÑÉ ãÌÇäíÉ áÕÇáÍ ÇáãÍÊÇÌíä æ Ðæí ÇáÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÎÇÕÉ ÝÈÃÐä Çááå ÓíÊã ÇáÇÊÝÇÞ ãÚ ÇáÌåÇÊ ÇáãÎÊÕå áÊäÝíÐ Ðáß Ýí ÇáÝÊÑÉ ÈÚÏ ÇáÊÌÑíÈíÉ.
ÝÃÏÚæ ßá ãä ÊÌÏ Ýí äÝÓåÇ ÍÕíáå Úáãíå Ãæ ÎÈÑÉ ããÊÇÒå Ýí ãÌÇá ãÇ ÊæÏ ãÔÇÑßÊåÇ ãÚ ÇáÃÎÑíÇÊ áÚãá ÏæÑÇÊ Ãæ ãÍÇÖÑÇÊ ÊØæÚíÉ ÍÇáíÇð Ýí ÇáÝÊÑå ÇáÊÌÑíÈíÉ Ëã ÇáÇäÖãÇã áÃÓÑÉ ÃÊÚáã ßãÏÑÈÉ ÏÇÆãÉ ãÑÇÓáÊí áãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ.


www.at3lm.com
ÃÊãäì áåäø ÇáÊæÝíÞ