إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

..××// ÇÐßÜÜÇÑ ãÓáã ÇáíæãíÜå //××..

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ..××// ÇÐßÜÜÇÑ ãÓáã ÇáíæãíÜå //××..

  ..××// ÇÐßÜÜÇÑ ãÓáã ÇáíæãíÜå //××..
  ÇÐßÇÇÇÑ ãäæÚå
  ÇáÃÐßÇÑ ýý ÇáÚÏÏÇáæÞÊ ýý ÇáÝÖá ýÈÓã Çááå .. Çááåã Åäí ÃÚæÐ Èß ãä ÇáÎÈË æÇáÎÈÇÆËãÑÉ æÇÍÏÉÞÈá ÏÎæá ÇáÎáÇÁ_______ ýÛÝÑÇäßãÑÉ æÇÍÏÉÚäÏ ÇáÎÑæÌ ãä ÇáÎáÇÁ_______ ýÃÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå, æÃÔåÏ Ãä ãÍãÏÇð ÚÈÏå æÑÓæáåãÑÉ æÇÍÏÉÈÚÏ ÇáæÖæÁãä ÞÇáåÇ ÈÚÏ ÇáæÖæÁ ÝÊÍÊ áå ÃÈæÇÈ ÇáÌäÉ ÇáËãÇäíÉ íÏÎá ãä ÃíåÇ ÔÇÁ ýÓÈÍÇäß Çááåã æÈÍãÏß ÃÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ, ÃÓÊÛÝÑß æÃÊæÈ ÅáíßãÑÉ æÇÍÏÉÈÚÏ ÇáæÖæÁ æÞÈá ÇáÞíÇã ãä ÇáãÌáÓ_______ ýÈÓã Çááå, ÊæßáÊ Úáì Çááå, æáÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááåãÑÉ æÇÍÏÉÚäÏ ÇáÎÑæÌ ãä ÇáãäÒá_______ ýÇááåã ÇÌÚá Ýí ÞáÈí äæÑÇð, æÝí áÓÇäí äæÑÇð, æÝí ÈÕÑí äæÑÇð, æÇÌÚá ãä ÎáÝí äæÑÇð, æãä ÃãÇãí äæÑÇð, æÇÌÚá ãä ÝæÞí äæÑÇð, æãä ÊÍÊí äæÑÇð æÃÚØäí äæÑÇðãÑÉ æÇÍÏÉÚäÏ ÇáÐåÇÈ Åáì ÇáãÓÌÏ_______ ýÃÚæÐ ÈÇááå ÇáÚÙíã æÈæÌåå ÇáßÑíã æÈÓáØÇäå ÇáÞÏíã ãä ÇáÔíØÇä ÇáÑÌíããÑÉ æÇÍÏÉÚäÏ ÏÎæá ÇáãÓÌÏ_______ ýÇááåã Åäí ÚÈÏß, ÇÈä ÚÈÏß, ÇÈä ÃãÊß, äÇÕíÊí ÈíÏß, ãÇÖò Ýíóø Íßãß ÚÏáñ Ýíóø ÞÖÇÄß, ÃÓÃáß Èßá ÇÓã åæ áß, ÓãíÊ Èå äÝÓß, Ãæ ÃäÒáÊå Ýí ßÊÇÈß, Ãæ ÚáãÊå ÃÍÏÇð ãä ÎáÞß, Ãæ ÇÓÊÃËÑÊ Èå Ýí Úáã ÇáÛíÈ ÚäÏß, Ãä ÊÌÚá ÇáÞÑÂä ÑÈíÚ ÞáÈí, æäæÑ ÕÏÑí, æÌáÇÁ ÍÒäí æÐåÇÈ åãíãÑÉ æÇÍÏÉÝí Ãí æÞÊíÒíá ÇáÍÒä æÇáåã ýÇáÍãÏ ááå ÇáÐí ÃØÚãäí åÐÇ ÇáØÚÇã æÑÒÞäíå ãä ÛíÑ Íæá ãäí æáÇ ÞæÉãÑÉ æÇÍÏÉÈÚÏ ÇáÝÑÇÛ ãä ÇáØÚÇã_______ ýáÇ Åáå ÅáÇ Çááå, æÍÏå áÇ ÔÑíß áå, áå Çáãáß, æáå ÇáÍãÏ, æåæ Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑãÆÉ ãÑÉÝí Ãí æÞÊíßÊÈ áãä ÞÇáåÇ 100 ÍÓäÉ æÊÍØ Úäå 100 ÓíÆÉ æíÍÝÙ ãä ÇáÔíØÇäýÓÈÍÇä Çááå æÈÍãÏå, ÓÈÍÇä Çááå ÇáÚÙíãÃí ÚÏÏÃí æÞÊßáãÊÇä ÎÝíÝÊÇä Úáì ÇááÓÇä, ËÞíáÊÇä Ýí ÇáãíÒÇä, ÍÈíÈÊÇä Åáì ÇáÑÍãä


  ÃÐßÇÑ ÞÈá Çáäæã


  ÇáÃÐßÇÑ ýý ÇáÚÏÏ ýý ÇáÝÖá ýÂíÉ ÇáßÑÓí ( Çááå áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÍí ÇáÞíæã... ) ÇáÂíÉ - 255 - ãä ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉãÑÉ æÇÍÏÉáä íÒÇá Úáíß ãä Çááå ÍÇÝÙ æáÇ íÞÑÈß ÇáÔíØÇä ÍÊì ÊÕÈÍ ýÇááåã Åäí ÇÓÃáß ÇáÚÇÝíÉ Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ. Çááåã Åäí ÃÓÃáß ÇáÚÝæ æÇáÚÇÝíÉ Ýí Ïíäí æÏäíÇí æÃåáí æãÇáí, Çááåã ÇÓÊÑ ÚæÑÇÊí æÂãä ÑæÚÇÊí, Çááåã ÇÍÝÙäí ãä Èíä íÏí æãä ÎáÝí æÚä íãíäí æÚä ÔãÇáí æãä ÝæÞí æÃÚæÐ ÈÚÙãÊß Ãä ÃÛÊÇá ãä ÊÍÊíãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáåÇ íÍÝÙå Çááå ãä ÌãíÚ ÇáÌåÇÊ ýÇááåã ÑÈ ÇáÓãÇæÇÊ, æÑÈ ÇáÃÑÖ æÑÈ ÇáÚÑÔ ÇáÚÙíã, ÑÈäÇ æÑÈ ßá ÔÆ, ÝÇáÞ ÇáÍÈ æÇáäæì, æãäÒá ÇáÊæÑÇÉ æÇáÅäÌíá æÇáÝÑÞÇä, ÃÚæÐ Èß ãä ÔÑ ßá Ðí ÔÑ ÃäÊ ÂÎÐ ÈäÇÕíÊå, Çááåã ÃäÊ ÇáÃæá ÝáíÓ ÞÈáß ÔÆ, æÃäÊ ÇáÂÎÑ ÝáíÓ ÈÚÏß ÔÆ, æÃäÊ ÇáÙÇåÑ ÝáíÓ ÝæÞß ÔÆ, æÃäÊ ÇáÈÇØä ÝáíÓ Ïæäß ÔÆ, ÅÞÖ ÚäÇ ÇáÏíä, æÃÛääÇ ãä ÇáÝÞÑãÑÉ æÇÍÏÉ_______ ýÇááåã ÃäÊ ÎáÞÊ äÝÓí, æÃäÊ ÊÊæÝÇåÇ, áß ããÇÊåÇ æãÍíÇåÇ, Åä ÃÍííÊåÇ ÝÇÍÝÙåÇ, æÅä ÃãÊåÇ ÝÇÛÑ áåÇ, Çááåã Åäí ÃÓÃáß ÇáÚÇÝíÉãÑÉ æÇÍÏÉ_______ ýÇááåã ÃÓáãÊ äÝÓí Åáíß ææÌåÊ æÌåí Åáíß, æÝæÖÊ ÃãÑí Åáíß, æÃáÌÃÊ ÙåÑí Åáíß, ÑÛÈÉ æÑåÈÉ Åáíß, áÇ ãáÌà æáÇ ãäÌÇ ãäß ÅáÇ Åáíß, ÂãäÊ ÈßÊÇÈß ÇáÐí ÃäÒáÊ, æÈäÈíß ÇáÐí ÃÑÓáÊãÑÉ æÇÍÏÉ_______ ýÈÅÓãß Çááåã ÃãæÊ æÃÍíÇãÑÉ æÇÍÏÉ_______ ýÈÅÓãß Çááåã æÖÚÊ ÌäÈí æÈß ÃÑÝÚå, Åä ÃãÓßÊ ÑæÍí ÝÇÑÍãåÇ, æÅä ÃÑÓáÊåÇ ÝÇÍÝÙåÇ ÈãÇ ÊÍÝÙ Èå ÚÈÇÏß ÇáÕÇáÍíäãÑÉ æÇÍÏÉ_______


  ÃÐßÇÑ ÚäÏ ÇáÕáÇÉ  ÇáÃÐßÇÑ ýý ÇáÚÏÏ ýý ÇáÝÖá ýÃÓÊÛÝÑ Çááå (ËáÇË ãÑÇÊ) Çááåã ÃäÊ ÇáÓáÇã æãäß ÇáÓáÇã ÊÈÇÑßÊ íÇ ÐÇ ÇáÌáÇá æÇáÅßÑÇããÑÉ æÇÍÏÉ_______ ýáÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå, áå Çáãáß, æáå ÇáÍãÏ, æåæ Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑ, áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå , áÇ Åáå ÅáÇ Çááå, æáÇ äÚÈÏ ÅáÇ áÇÅíÇå, áå ÇáäÚãÉ æáå ÇáÝÖá , æáå ÇáËäÇÁ Ç***ä, áÇ Åáå ÅáÇ Çááå, ãÎáÕíä áå ÇáÏíä, æáæ ßÑå ÇáßÇÝÑæä, Çááåã áÇ ãÇäÚ áãÇ ÃÚØíÊ, æáÇ ãÚØí áãÇ ãäÚÊ, æáÇ íäÝÚ ÐÇ ÇáÌÏ ãäß ÇáÌÏãÑÉ æÇÍÏÉ_______ ýÓÈÍÇä Çááå (33ãÑÉ) _ æÇáÍãÏ ááå (33ãÑÉ) _ æÇááå ÃßÈÑ (33ãÑÉ) Ëã íÊã ÇáãÆÉ ÈÞæáå : áÇÅáå ÅáÇ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå, áå Çáãáß æáå ÇáÍãÏ æåæ Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáåÇ ÈÚÏ ßá ÕáÇÉ ÛÝÑÊ ÎØÇíÇå æ Åä ßÇäÊ ãËá **Ï ÇáÈÍÑ ýÞÑÇÁÉ ÂíÉ ÇáßÑÓí : (Çááå áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÍí ÇáÞíæã...)ÇáÂíà -255- ãä ÓæÑÉ ÇáÈÞÑÉãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáåÇ ÈÚÏ ßá ÕáÇÉ áã íãäÚå ãä ÏÎæá ÇáÌäÉ ÅáÇ Ãä íãæÊ ýÞÜÑÇÁÉ ÓÜæÑÉ: ÇáÅÎÜÜáÇÕ - æÇáÝÜáÞ - æÇáäÜÇÓãÑÉ æÇÍÏÉ ÈÚÏ ßá ÕáÇÉ ÅáÇ ÈÚÏ ÕáÇÊí ÇáÝÌÑ æÇáãÛÑÈ ÝÊÞÑà ËáÇË ãÑÇÊ______

  ÃÐßÇÑ ÇáãÓÇÁ  ÇáÃÐßÇÑ ýý ÇáÚÏÏ ýý ÇáÝÖá ýÇááå áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÍí ÇáÞíæã áÇ ÊÃÎÐå ÓäÉ æáÇ äæã áå ãÇ Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãÇ Ýí ÇáÃÑÖ ãä ÐÇ ÇáÐí íÔÝÚ ÚäÏå ÅáÇ ÈÅÐäå íÚáã ãÇ Èíä ÃíÏíåã æãÇ ÎáÝåã æáÇ íÍíØæä ÈÔÆ ãä Úáãå ÅáÇ ÈãÇ ÔÇÁ æÓÚ ßÑÓíå ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æáÇ íÄæÏå ÍÝÙåãÇ æåæ ÇáÚáí ÇáÚÙíã - ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã- ÇáÈÞÑÉ:255ãÑÉ æÇÍÏÉáä íÒÇá Úáíß ãä Çááå ÍÇÝÙ æáÇ íÞÑÈß ÇáÔíØÇä ýÞá åæ Çááå ÃÍÏ - Þá ÃÚæÐ ÈÑÈ ÇáÝáÞ - Þá ÃÚæÐ ÈÑÈ ÇáäÇÓËáÇË ãÑÇÊÊßÝíå ãä ßá ÔÆ ýÇááåã Èß ÃãÓíäÇ æ Èß ÃÕÈÍäÇ æÈß äÍíÇ æ Èß äãæÊ æÅáíß Çá**íÑãÑÉ æÇÍÏÉÜÜÜÜÜÜÜÜ ýÃãÓíäÇ æ ÃãÓì Çáãáß ááå æÇáÍãÏ ááå áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÍÏå áÇÔÑíß áå. áå Çáãáß æáå ÇáÍãÏ æåæ Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑ.ÑÈ ÃÓÃáß ÎíÑ ãÇ Ýí åÐå ÇááíáÉ æÎíÑ ãÇ ÈÚÏåÇ æÃÚæÐ Èß ãä ÔÑ ãÇ Ýí åÐå ÇááíáÉ æÔÑ ãÇ ÈÚÏåÇ. ÑÈ ÃÚæÐ Èß ãä ÇáßÓá æÓæÁ ÇáßÈÑ ÑÈ ÃÚæÐ Èß ãä ÚÐÇÈ Ýí ÇáäÇÑ æÚÐÇÈ Ýí ÇáÞÈÑãÑÉ æÇÍÏÉ ýÜÜÜÜÜÜÜÇááåã ÃäÊ ÑÈí, áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ , ÎáÞÊäí æÃäÇ ÚÈÏß, æÃäÇ Úáì ÚåÏß ææÚÏß ãÇÓÊØÚÊ, ÃÚæÐ Èß ãä ÔÑ ãÇ ÕäÚÊ, ÃÈæÁ áß ÈäÚãÊß Úáí æ ÃÈæÁ ÈÐäÈí ÝÇÛÝÑ áí, ÝÅäå áÇ íÛÝÑ ÇáÐäæÈ ÅáÇ ÃäÊãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáå Ýí ÇáãÓÇÁ æãÇÊ ÞÈá ÇáÕÈÇÍ ÏÎá ÇáÌäÉ ýÈÓã Çááå ÇáÐí áÇ íÖÑ ãÚ ÇÓãå ÔÆ Ýí ÇáÃÑÖ æáÇ Ýí ÇáÓãÇÁ æåæ ÇáÓãíÚ ÇáÚáíãËáÇË ãÑÇÊáã íÖÑå ÔÆ Ýí Êáß ÇááíáÉ - æÝí ÑæÇíÉ áã ÊÕÈå ÝÌÃÉ ÈáÇÁ ýÇááåã Åäí ÇÓÃáß ÇáÚÇÝíÉ Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ. Çááåã Åäí ÃÓÃáß ÇáÚÝæ æÇáÚÇÝíÉ Ýí Ïíäí æÏäíÇí æÃåáí æãÇáí, Çááåã ÇÓÊÑ ÚæÑÇÊí æÂãä ÑæÚÇÊí, Çááåã ÇÍÝÙäí ãä Èíä íÏí æãä ÎáÝí æÚä íãíäí æÚä ÔãÇáí æãä ÝæÞí æÃÚæÐ ÈÚÙãÊß Ãä ÃÛÊÇá ãä ÊÍÊíãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáåÇ íÍÝÙå Çááå ãä ÌãíÚ ÇáÌåÇÊ ýÇááåã Åäí ÃãÓíÊ ÃÔåÏß æÃÔåÏ ÍãáÉ ÚÑÔß æ ãáÇÆßÊß æÌãíÚ ÎáÞß Ãäß ÇäÊ Çááå áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ æÍÏß áÇ ÔÑíß áß æ Ãä ãÍãÏÇð ÚÈÏß æÑÓæáßÃÑÈÚ ãÑÇÊãä ÞÇáåÇ Ýí ÇáÕÈÇÍ Ãæ ÇáãÓÇÁ ÃÚÊÞå Çááå ãä ÇáäÇÑ ýÃÚæÐ ÈßáãÇÊ Çááå ÇáÊÇãÇÊ ãä ÔÑ ãÇÎáÞËáÇË ãÑÇÊáã íÖÑå ÔÆ Ýí Êáß ÇááíáÉ


  ÃÐßÇÑ ÇáÕÈÇÍ
  ÇáÃÐßÇÑ ýý ÇáÚÏÏ ýý ÇáÝÖá ýÇááå áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÍí ÇáÞíæã áÇ ÊÃÎÐå ÓäÉ æáÇ äæã áå ãÇ Ýí ÇáÓãÇæÇÊ æãÇ Ýí ÇáÃÑÖ ãä ÐÇ ÇáÐí íÔÝÚ ÚäÏå ÅáÇ ÈÅÐäå íÚáã ãÇ Èíä ÃíÏíåã æãÇ ÎáÝåã æáÇ íÍíØæä ÈÔÆ ãä Úáãå ÅáÇ ÈãÇ ÔÇÁ æÓÚ ßÑÓíå ÇáÓãÇæÇÊ æÇáÃÑÖ æáÇ íÄæÏå ÍÝÙåãÇ æåæ ÇáÚáí ÇáÚÙíã - ÕÏÞ Çááå ÇáÚÙíã- ÇáÈÞÑÉ:255ãÑÉ æÇÍÏÉáä íÒÇá Úáíß ãä Çááå ÍÇÝÙ æáÇ íÞÑÈß ÇáÔíØÇä ýÞá åæ Çááå ÃÍÏ - Þá ÃÚæÐ ÈÑÈ ÇáÝáÞ - Þá ÃÚæÐ ÈÑÈ ÇáäÇÓËáÇË ãÑÇÊÊßÝíå ãä ßá ÔÆ ýÇááåã Èß ÃÕÈÍäÇ æ Èß ÃãÓíäÇ æÈß äÍíÇ æ Èß äãæÊ æÅáíß ÇáäÔæÑãÑÉ æÇÍÏÉÜÜÜÜÜÜÜÜ ýÃÕÈÍäÇ æÃÕÈÍ Çáãáß ááå æÇáÍãÏ ááå áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÍÏå áÇÔÑíß áå. áå Çáãáß æáå ÇáÍãÏ æåæ Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑ.ÑÈ ÃÓÃáß ÎíÑ ãÇ Ýí åÐÇ Çáíæã æÎíÑ ãÇ ÈÚÏå æÃÚæÐ Èß ãä ÔÑ ãÇ Ýí åÐÇ Çáíæã æÔÑ ãÇ ÈÚÏå. ÑÈ ÃÚæÐ Èß ãä ÇáßÓá æÓæÁ ÇáßÈÑ ÑÈ ÃÚæÐ Èß ãä ÚÐÇÈ Ýí ÇáäÇÑ æÚÐÇÈ Ýí ÇáÞÈÑãÑÉ æÇÍÏÉ ýÜÜÜÜÜÜÜÇááåã ÃäÊ ÑÈí, áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ , ÎáÞÊäí æÃäÇ ÚÈÏß, æÃäÇ Úáì ÚåÏß ææÚÏß ãÇÓÊØÚÊ, ÃÚæÐ Èß ãä ÔÑ ãÇ ÕäÚÊ, ÃÈæÁ áß ÈäÚãÊß Úáí æ ÃÈæÁ ÈÐäÈí ÝÇÛÝÑ áí, ÝÅäå áÇ íÛÝÑ ÇáÐäæÈ ÅáÇ ÃäÊãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáå Ýí ÇáÕÈÇÍ æãÇÊ ÞÈá ÇáãÓÇÁ ÏÎá ÇáÌäÉ ýÈÓã Çááå ÇáÐí áÇ íÖÑ ãÚ ÇÓãå ÔÆ Ýí ÇáÃÑÖ æáÇ Ýí ÇáÓãÇÁ æåæ ÇáÓãíÚ ÇáÚáíãËáÇË ãÑÇÊáã íÖÑå ÔÆ Ýí Ðáß Çáíæã - æÝí ÑæÇíÉ áã ÊÕÈå ÝÌÃÉ ÈáÇÁ ýÇááåã Åäí ÇÓÃáß ÇáÚÇÝíÉ Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÂÎÑÉ. Çááåã Åäí ÃÓÃáß ÇáÚÝæ æÇáÚÇÝíÉ Ýí Ïíäí æÏäíÇí æÃåáí æãÇáí, Çááåã ÇÓÊÑ ÚæÑÇÊí æÂãä ÑæÚÇÊí, Çááåã ÇÍÝÙäí ãä Èíä íÏí æãä ÎáÝí æÚä íãíäí æÚä ÔãÇáí æãä ÝæÞí æÃÚæÐ ÈÚÙãÊß Ãä ÃÛÊÇá ãä ÊÍÊíãÑÉ æÇÍÏÉãä ÞÇáåÇ íÍÝÙå Çááå ãä ÌãíÚ ÇáÌåÇÊ ýÇááåã Åäí ÃÕÈÍÊ ÃÔåÏß æÃÔåÏ ÍãáÉ ÚÑÔß æ ãáÇÆßÊß æÌãíÚ ÎáÞß Ãäß ÇäÊ Çááå áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ æÍÏß áÇ ÔÑíß áß æ Ãä ãÍãÏÇð
  ß
  æÃÑÈÚ ãÑÇÊãä ÞÇáåÇ Ýí ÇáÕÈÇÍ Ãæ ÇáãÓÇÁ ÃÚÊÞå Çááå ãä ÇáäÇÑ
  ////////////////////////

  ßÝÇÑÉ ÇáãÌáÓ
  " ÓÈÍÇäß Çááåã æÈÍãÏß ¡ ÃÔåÏ Ãä áÇ Åáå ÅáÇ ÃäÊ ÃÓÊÛÝÑß æÃÊæÈ Åáíß "


  ãÇ íÞÇá Ýí ÇáãÌáÓ
  Úä ÇÈä ÚãÑ ÞÇá : ßÇä íÚÏ áÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã Ýí ÇáãÌáÓ ÇáæÇÍÏ ãÇÆÉ ãÑÉ ãä ÞÈá Ãä íÞæã
  " ÑÈ ÇÛÝÑ áí æÊÈ Úáí Åäß ÃäÊ ÇáÊæÇÈ ÇáÛÝæÑ "

  //////////////////////  ÇáÏÚÇÁ áãä ÕäÚ áß ãÚÑæÝÇð
  " ÌóÒóÇßó Çááå ÎíÑÇð "
  ÇáÏÚÇÁ áãä ÞÇá ÛÝÑ Çááå áß
  " æáß "
  ÇáÏÚÇÁ áãä ÞÇá ÈÇÑß Çááå Ýíß
  " æÝíß ÈÇÑß Çááå "


  ///////////////////////
  ãÇ íÚõÕã Èå ãä ÇáÏÌÇá
  "ãä ÍÝÙ ÚÔÑ ÂíÇÊ ãä Ãæá ÓæÑÉ ÇáßåÝ ÚÕã ãä ÇáÏÌÇá"
  æÇáÇÓÊÚÇÐÉ ÈÇááå ã
  ä ÇáÝÊäÉ ÚÞÈ ÇáÊÔåÏ ÇáÃÎíÑ ãä ßá ÕáÇÉ

  /////////////////

  ÏÚÇÁ ÇáÑßæÈ ( ÇáÓíÇÑÉ æãÇ äÍæå )
  ÈÓã Çááå ÇáÍãÏ ááå
  ( ÓõÈúÍÇäó ÇáøóÐöí ÓóÎøóÑó áóäóÇ åóÐóÇ æóãóÇ ßõäøóÇ áóåõ ãõÞúÑöäöíäó * æóÅöäøóÇ Åöáóì ÑóÈøöäóÇ áóãõäÞóáöÈõæà ¤Ã³ )
  ÇáÍãÏ ááå¡ ÇáÍãÏ ááå¡ ÇáÍãÏ ááå¡ Çááå ÇßÈÑ¡ Çááå ÇßÈÑ¡ Çááå ÇßÈÑ¡ ÓÈÍÇäß Çááåã Åäí ÙáãÊ äÝÓí ÝÇÛÝÑ áí¡Åäå áÇ íÛÝÑ ÇáÐäæÈ ÅáÇ ÃäÊ


  ÜÜ////////////////

  ÏÚÇÁ ÇáÓÝÑ
  "Çááå ÃßÈÑ¡ Çááå ÃßÈÑ¡ Çááå ÃßÈÑ¡ ( ÓõÈúÍÇäó ÇáøóÐöí ÓóÎøóÑó áóäóÇ åóÐóÇ æóãóÇ ßõäøóÇ áóåõ ãõÞúÑöäöíäó * æóÅöäøóÇ Åöáóì ÑóÈøöäóÇ áóãõäÞóáöÈõæà ¤Ã³ )
  " Çááåã ÅäÇ äÓÃáõßó Ýí ÓÝÑäÇ åÐÇ ÇáÈÑøó æÇáÊÞæì¡ æãä ÇáÚãá ãÇ ÊÑÖì¡ Çááåã åæä ÚáíäÇ ÓÝÑäÇ åÐÇ æÇØæ ÚäÇ ÈÚÏå¡ Çááåã ÃäÊ ÇáÕÇÍÈ
  Ýí ÇáÓÝÑ¡ æÇáÎáíÝÉ Ýí ÇáÃåá¡ Çááåã Åäí ÃÚæÐ Èß ãä æÚúËÇÁö ÇáÓÝÑ¡ æßÂÈÉ ÇáãäÙÑ æÓæÁ ÇáãäÞáÈ Ýí ÇáãÇá æÇáÃåá"
  æÅÐÇ ÑÌÚ ÞÇáåä æÒÇÏ Ýíåä" ÂíÈæä¡ ÊÇÆÈæä¡ ÚÇÈÏæä¡ áÑÈäÇ ÍÇãÏæä "
  ÏÚÇÁ ÏÎæá ÇáÞÑíÉ Ãæ ÇáÈáÏÉ
  "Çááåã ÑÈ ÇáÓãæÇÊ ÇáÓÈÚ æãÇ ÃÙááä ¡ æÑÈ ÇáÃÑÖííä ÇáÓÈÚ æãÇ ÃÞááä ¡æÑÈ ÇáÔíÇØíä æãÇ ÃÖááä ¡ æÑÈ ÇáÑíÇÍ æãÇ ÐÑíä.
  ÃÓÃáß ÎíÑ åÐå ÇáÞÑíÉ æÎíÑ ÃåáåÇ ¡ æÎíÑ ãÇ ÝíåÇ¡æÃÚæÐ Èß ãä ÔÑåÇ¡æÔÑ ÃåáåÇ ¡ æÔÑ ãÇ ÝíåÇ"

  ÏÚÇÁ ÏÎæá ÇáÓæÞ

  " áÇ Åáå ÅáÇ Çááå æÍÏå áÇ ÔÑíß áå¡áå Çáãáß æáå ÇáÍãÏ¡íõÍíí æíõãíÊ¡æåæ Íí áÇ íãæÊ¡ÈíÏå ÇáÎíÑ æåæ Úáì ßá ÔÆ ÞÏíÑ "

  ÇáÏÚÇÁ ÅÐÇ ÊÚÓ ÇáãÑßæÈ

  " ÈÓã Çááå "

  ÏÚÇÁ ÇáãÓÇÝÑ ááãÞíã
  "ÃÓÊæÏÚõßó Çááå ÇáÐí áÇ ÊÖíÚ æÏÇÆÚå"

  ÏÚÇÁ ÇáãÞíã ááãÓÇÝÑ

  " ÃÓÊæÏÚ Çááå Ïíäß æÃãÇäÊß ¡æÎæÇÊíã Úãáß "
  " ÒæøóÏß Çááå ÇáÊÞæì¡ æÛÝÑ ÐúäÈß æíÓøóÑ áß ÇáÎíÑ ÍíË ãÇ ßäÊ"
  ///////////////////////  ÇÓÊÛÝÇÑ æÇáÊæÈÉ
  ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úíå æÓáã :"æÇááå Åäí áÇÓÊÛÝÑ Çááå æÃÊæÈ Åáíå Ýí Çáíæã ÃßËÑ ãä ÓÈÚíä ãÑÉ"
  æÞÇá Õáì Çááå Úíå æÓáã :" íÇ ÃíåÇ ÇáäÇÓ ÊæÈæÇ Åáì Çááå ÝÅäí ÃÊæÈ Ýí Çáíæã Åáíå ãÇÆÉ ãÑÉð "
  æÞÇá Õáì Çááå Úíå æÓáã:"ãä ÞÇá ÃÓÊÛÝÑ Çááå ÇáÚÙíã ÇáÐí áÇ Åáå ÅáÇ åæ ÇáÍí ÇáÞíæã æÃÊæÈ Åáíå ¡ ÛÝÑ Çááå áåõ æÅä ßÇä ÝÑ ãä ÇáÒÍÝ "
  æÞÇá Õáì Çááå Úíå æÓáã :" ÃÞÑÈ ãÇ íßæä ÇáÑÈøõ ãä ÇáÚÈÏ Ýí ÌæÝ Çááíá ÇáÂÎÑ ÝÅä ÇÓÊØÚÊ Ãä Êßæä ããä íÐßÑ Çááå Ýí Êáß ÇáÓÇÚÉ Ýßä "
  æÞÇá Õáì Çááå Úíå æÓáã :"ÃÞÑÈ ãÇ íßæä ÇáÚÈÏ ãä ÑÈå æåæ ÓÇÌÏ ÝÃßËÑæÇ ÇáÏÚÇÁ"
  æÞÇá Õáì Çááå Úíå æÓáã :"Åäå áíÛÇä Úáì ÞáÈí æÅäí áÇÓÊÛÝÑõ Çááå Ýí Çáíæã ãÇÆÉ ãÑÉ"


  ////////////////////


  áÏÚÇÁ ÚäÏ äÒæá ÇáãØÑ
  " Çááåã ÕíÈÇð äÇÝÚÇð "
  ÇáÐßÑ ÈÚÏ äÒæá ÇáãØÑ
  " ãõØÑäÇ ÈÝÖá Çááå æÑÍãÊå "

  ãä ÃÏÚíÉ ÇáÇÓÊÓÞÇÁ

  " Çááåã ÍæÇáíäÇ æáÇ ÚáíäÇ ¡ Çááåã Úáì ÇáÂßÇãö æÇáÙÑÇÈö æÈõØæä ÇáÃæÏíÉ ¡ æãäÇÈÊ ÇáÔÌÑ "


  /////////////////////

  ÇÐßÇÑ ÇáÇÐÇä


  íÞæá ãËá ãÇ íÞæá ÇáãÄÐä ÅáÇ Ýí " Íí Úáì ÇáÕáÇÉ ¡ æÍí Úáì ÇáÝáÇÍ " ÝíÞæá " áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå "

  Ëã íÞæá ÈÚÏ ÇáÝÑÇÛ ãä ÇáÃÐÇä
  ( Çááåã ÑÈ åÐå ÇáÏÚæÉ ÇáÊÇãÉ æÇáÕáÇÉ ÇáÞÇÆãÉ ÃÊí ãÍãÏÇð ÇáæÓíáÉ æÇáÝÖíáÉ æÇÈÚËå Çááåã ãÞÇãÇð ãÍãæÏÇð ÇáÐí æÚÏÊå Çäß áÇ ÊÎáÝ ÇáãíÚÇÏ )
  ( ÑÖíÊ ÈÇááå ÑÈÇð ¡ æÈãÍãÏÇð ÑÓæáÇð æÈÇáÅÓáÇã ÏíäÇ ð)
  ( Çááåã Õáí Úáì ãÍãÏ æÚáì Âá ãÍãÏ ßãÇ ÕáíÊ Úáì ÅÈÑÇåíã æÚáì Âá ÅÈÑÇåíã Ãäß ÍãíÏ ãÌíÏ æÈÇÑß Úáì ãÍãÏ æÚáì Âá ãÍãÏ ßãÇ
  ÈÇÑßÊ Úáì ÅÈÑÇåíã æÚáì Âá ÅÈÑÇåíã Çäß ÍãíÏ ãÌíÏ )
  æãä ÇáÃãæÑ ÇáãÓÊÍÈÉ Ãä íÏÚí áäÝÓå æáãä ÔÇÁ Èíä ÇáÃÐÇä æÇáÅÞÇãÉ ÍíË Ãä ÇáÏÚÇÁ áÇ íÑÏ ÍíäÆÐò
  ///////////////////////

  ÇáÐßÑ ÚäÏ ÇáÏÎæá æÇáÎÑæÌ ãä ÇáãäÒá

  ÚäÏ ÇáÏÎæá

  ( ÈÓã Çááå æáÌäÇ æÈÓã Çááå ÎÑÌäÇ æÚáì ÑÈäÇ ÊæßáäÇ Ëã íÓáã Úáì Ãåáå )

  ÚäÏ ÇáÎÑæÌ

  ( ÈÓã Çááå ÊæßáÊ Úáì Çááå æáÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå )
  ( Çááåã Ãäí ÃÚæÐ Èß ãä Ãä ÃóÖöáøó Ãæ ÃõÖóáøó Ãæ ÃóÒöáøó Ãæ ÃõÒóá Ãæ ÃóÙáöãó Ãæ ÃõÙáóãó Ãæ ÇÌåá Ãæ íÌåá Úáí )
  /////////////////////
  ÏÚÇÇÇÁ ÇáÐåÇÈ Åáì ÇáãÓÌÏ
  ÇááøåõÜãøó ÇÌúÚóÜáú Ýí ÞóáúÈÜí äæÑÇ ¡ æóÝí áöÓÜÇäí äæÑÇ¡ æóÇÌúÚóÜáú Ýí ÓóãúÚí äæÑÇ¡ æóÇÌúÚóÜáú Ýí ÈóÕóÑí äæÑÇ¡
  æóÇÌúÚóÜáú ãöäú ÎóáúÝí äæÑÇ¡ æóãöäú ÃóãÇãÜí äæÑÇ¡ æóÇÌúÚóÜáú ãöäú ÝóæúÞÜí äæÑÇ ¡ æóãöä ÊóÍúÊÜí äæÑÇ .ÇááøåõÜãøó ÃóÚúØöäÜí äæÑÇ
  ÑæÇå ÇáÈÎÇÑí æãÓáã

  ///////////////////

  ÏÚÇÁ ÇáæÓæÓÉ Ýí ÇáÕáÇÉ æÇáÞÑÇÁÉ
  " ÃÚæÐ ÈÇááå ãä ÇáÔíØÇä ÇáÑÌíã æ ÃÊÝá Úáì íÓÇÑßß
  ////////////

  ÇáÐßÑ ÚäÏ áÈÓ ÇáËæÈ

  " ÇáÍóãúÏõ ááå ÇáÐöí ßóÓÇäí åÐÇ( ÇáËæÈ ) æÑóÒóÞóäöíå ãöäú ÛóíúÑö Íóæúáò ãöäøí æáÇ ÞõæÉò"
  ÏÚÇÁ áÈÓ ÇáËæÈ ÇáÌÏíÏ
  " Çááøóåõãøó áóßó ÇáÍóãúÏõ ÃóäúÊó ßóÓóæÊóäöíå¡ ÃÓúÃáß ãöäú ÎóíÑöåö æÎóíúÑó ãÇ ÕõäÚ áóåõ¡æÃÚõæÐõ Èößó ãöäú ÔÑøöå æÔóÑøó ãÇ ÕõäöÚó áóåõ " .
  ÇáÏÚÇÁ áãä áÈÓ ËæÈÇð ÌÏíÏÇð
  " ÅáÈöÓú ÌóÏöíÏÇð æÚöÔú ÍãíÏÇð æãõÊú ÔåíÏÇð " . " ÊõÈúáí æíóÎúáöÝõ Çááå ÊÚÇáí" .
  ãÇ íÞæá ÅÐÇ æÖÚ ÇáËæÈ
  ÓöÊúÑõ ãÇ Èóíúäó ÃÚúíõä ÇáÌöäøö æóÚóæúÑóÇÊö Èóäí ÂÏóãó ÅÐÇ æóÖóÚó ÃÍÏõåõãú ËóæúÈóåõ Ãäú íÞæá: " ÈöÓã Çááå "
  /////////////////////////////////


  ..