|[ ÃåÏÇÝ + ãáÎÕÇÊ + ÊÕÇÑíÍ | ÇáÇÊÜÍÇÏ × åÜÜÌÑ | ÏæÑí ÒíÜä ÇáÜÓÚæÏí - ÇáÜÌæáÉ 18 ]
<div><div align="center">
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font face="Times New Roman"><font size="4"><b><font face="Times New Roman"><font size="4"><b>


<font face="Times New Roman"><font size="4"><b><font face="Times New Roman"><font size="4"><b><font size="4"><b><font face="Comic Sans MS">

ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå<font color="Black"> Ãåá æÓåá ÈÜÃÚÖÇÁ æÒæÇÑ | ÔÈßÉ ÇáÇÊÍÇÏ | ÃßÈÑ ÊÌãÚ ÅÊÍÇÏí

åäÇ ÊÛØíÉ ãÈÇÑÇÉ áÜ ãÈÇÑÇå ÏæÑí Òíä || ÇáÇÊÍÇÏ Vs åÌÑ ||
<font color="Blue"><font color="Black"><font size="4"><font size="4"><font size="4"><font size="4">
><font size="4">> <font size="4">ÃåÏÇÝ ÇááÞÇÁ<font size="4"> ãáÎÕÇÊ<font size="4"><font size="4"><font size="4">ÊÕÇÑíÍ<font size="4"><font size="5"><font color="Gray"> <u>