إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÑæÇíÉ ÑæãÇäÓíÉ ÌÑíÆÉ,,,|| ÚÔÞÊß ãä Ìäæäí ßÇãáÉ ||

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÑæÇíÉ ÑæãÇäÓíÉ ÌÑíÆÉ,,,|| ÚÔÞÊß ãä Ìäæäí ßÇãáÉ ||

  ÑæÇíÉ ÑæãÇäÓíÉ ÌÑíÆÉ,,,|| ÚÔÞÊß ãä Ìäæäí ßÇãáÉ ||
  ÃäÇ ÞÑÇÁÊ åÇáÑæÇíÉ æÚÌÈÊäí....ÈÓ ÍÇÈÉ ÃäÈøå Çáí ÈÏåã íÞÑÇÁæåÇ ÅäåÇ ÌÑíÆÉ,,,
  ÈÊãäì ÊäÇá ÅÚÌÇÈßã

  -----------------------------------------
  -----------------------------------------


  ÕÍæå ãä ÇáÖáÇÇÇÇÇÇà ‡Ã‡Ã‡Ã£ ...
  ÇáÌÒÁ ÇáÇæá
  Ýí ÇÍÏì áíÇáí ÇáÞãÑ ÇáÐí ÈÏà äæÑå ÎÇÝÊÇð Ûíã Úáíå ÖáÇÇÇã Çááíá Óßæææä åÏæÁ
  ÈÚßÓ ÖÑÈÇÇÇÊ ÞáÈåÇÇ ÇáÞæíå ÇáÊí áÇÊßÇÏ ÊÊæÞÝ æÌÈíäåÇ ÇáÐí íÊÕÈÈ ÚÑÞÇð ãä ÇáÎæÝ
  ßÇäÊ ÊãÔí æÊãÔí Èá ßÇäÊ ÊåÑÈ ãä Ðáß ÇáãßÇÇÇÇä ÈÃÞÕì ÓÑÚå áÏíåÇÇ æåí ÊáåË ãä ÇáÎæÝ ÎæÝ ÇáãÇÖí æÇáÍÇÖÑ ÎæÝ ãä Çáã ÔÏíÏ áÇãÓ ÞáÈåÇÇ ÞÈá ÌÓÏåÇÇ
  ,, ßÇäÊ ÊáÊÝÊ æÑÇåÇÇÇ ÈÑÚÈ æåí ÎÇíÝå ãä Çááí ßÇÇäæÇÇ íáÇÍÞææåÇ ÑÌæáåÇÇ ãÇÚÇÏÊ ÊÊÍãá ÃßËÑ ãä ÇáãÓÇÇÝå Çááí ÑßÖÊåÇ ßÇäÊ ÏãÚÇÊåÇ ÊÓíá Úáì ÎÏåÇ ÇáäÇÚã ÇáÃÈíÖ æÇáãÍãÑ ÈäÝÓ ÇáæÞÊ
  ÃÍÊãÊ ÈÓæÑ ÈíÊ æåí ÎáÇÕ ãÇ ÚÇÏ ÝíåÇ ÊÊÍãá ÃßËÑ ÌáÓÊ Úáì ÇáÃÑÖ æÖãÊ ÑÌæáåÇ æÈßÊ ÈÍÑÞå (áÇ åÐÇ ãæ æÞÊ ÇáÃáã ÃáÍíä ÏÇãß äæíÊí ÊÎÑÌí ãä ÐÇß ÇáÓÌä áÇÒã ÊÊÍãáí áÇÒã ÊÕÈÑí áÇä ÇáÚÐÇÈ Çááí ÚÔÊíå ÈíÎáíß ÊÍÝÑí ÞÈÑß ÈÅíÏß )
  ÔÇÝÊ ÖæÁ ÓíÇÑÊå æåæ íÏæÑ ÚáíåÇ
  æÞÝÊ ãä ÇáÎæÝ æåí ÊÓÊäÏ Úáì ÇáÌÏÇÑ æÑÌæáåÇ ÊÑÊÌÝ ÈÑÑÑÑÑÑÑÑÑ šÃˆ
  áÝÊ æÑÇåÇ æåí ÊÔæÝ ãÞÏÇÑ ÇáÓæÑ Çááí æÑÇåÇ æÇßÊÔÝÊ ÇäåÇ ÊÞÏÑ ÊÊÓáÞå
  ÊÓáÞÊ ÇáÓæÑ ÈÓÑÑÑÚå æØÇÍ ãäåÇ ÔæÒåÇÇ Çááí ßÇäÊ áÇÈÓÊå (æÇÍÏ ÈÓ )äÒáÊ ÑÇÓåÇ ÊØÇáÚ Ýíå áßäåÇ ÓãÚÊ ÕÑÎÊå Çááí ÎáÊåÇ ÊÝÒÚ ãä ãßÇÇäåÇ æÊØíÍ ÏÇÎá ÇáÈíÊ Çááí ãÇÊÏÑí ÍÞ ãäææ
  ÇáÓæÑ ßÇä ãÑÊÝÚ Ôæí æÇáØíÍå ÎáÊåÇ ÊØíÍ Úáì ÙåÑåÇ ÈÞææå æÇááí ÎÝÝ ÃáãåÇ ÇáÚÔÈ Çááí ßÇä ÊÍÊåÇ
  ÞÇãÊ æåí ÊÌÑí ÈÓÑÚå ÎÇíÝå ãä ÇáÈíÊ Çááí Ãæá ãÑå ÊÏÎáå ßÇäÊ Ýáå ßÈíÑå ßÈíÑå ÈãÚäì Çáßáãå
  ÍÓÊ ÇäåÇ ãÔÊ æÇÇíÏ Ýí åÐíß ÇáÍÏíÞå
  Ôæí æÈÏÃÊ ÊÓãÚ ÇÕæÇÇÊ æÇÇíÏ æÖÍßÇÇÊ æÓæÇáÝ
  ÊÞÑÈÊ á**ÏÑ ÇáÕæÊ æÔãÊ ÑíÍÉ ÇáÔæí Çááí ÎáÊåÇ ÊÐæÈ ãßÇäåÇ æáÚÇÈåÇ ÓÇá ’’ãÓßÊ ÈØäåÇ Çááí ÕÇÑ íØáÚ ÃÕæÇÊ
  ÊßáãÊ ÈÈÍÉ ÕæÊåÇ Çááí ÊÐÈÍ :ÂÂÂÂÂÂÂÂå ÕÇÑ áí ßã ãÇÃßáÊ Çíå ÕÍ ÇáÇãÓ ÈÓ ÇáÝØæÑ æÇááå æÇáÝØæÑ ÈíÖå æÎÈÒ íÇÈÓ ÈÓ ÇáÍãÏ ááå äÚãå ÂÂÂÂå ÌæÚÇÇÇäå ÈãæÊ ãä ÇáÌæÚ
  ÌÇåÇÇ ÕæÊ ãä æÑÇåÇ :åí ÇäÊí Êßáãíä ÍÇáß ãÌäæäå
  ßÇäÊ ÚÇØíÊå ÙåÑåÇ æÇÑÊÌÝ ßá ÚÖæ ÝíåÇ æäÒáÊ ÑÇÓåÇ ÈÎæÝ æÝí äÝÓåÇ
  (íÇÑÈí ÍÊì Çááí ãÇíÚÑÝæäí ÇÊåãæäí ÈÇáÌäæä åæ ãßÊæÈ Úáí æáÇ ÇíÔ )
  ÇãÇ åæ ØÇáÚ Ýí ÚÈÇíÊåÇ Çááí ÈÇíä ÚáíåÇ ãäÇÞÖå ááãßÇä Çááí æÇÞÝå Ýíå æÈÇíä ÚáíåÇ ÞÏííííãå æÔßáåÇ áãÛÈÑ æÈÚÖ ÃËÇÑ ÇáÚÔÈ æÇáÑãá ÚÇáÞ ÝíåÇÇ
  ........:ÃäÊí ãíä ¿¿ æßíÝ ÏÎáÊí åäÇ åÐÇ ÇÈæ ÃÍãÏ íÈíáå ÊÛííÑ íÏÎá ßá ãä åÈ æÏÈ ÇáÈíÊ
  áÝÊ áå ÈÎæÝ æåí áÇÒáÊ ãäÒáå ÑÇÓåÇ æÊßáãÊ ÈÕæÊåÇ ÇáãÈÍæÍ ÎáÞå :ÇÇÇÇ Çãããã ..ããßä ..ÇÞÕÏ æ ÓßÊÊ ãÇ ÚÑÝÊ ÔÊÞæá
  äÇÙÑ ÝíåÇ ãÓÊÛÑÈ ÈÚÏíä ÞÇá :ÃÔÝíß ÞãÊí ÊÊãÊíä ¿ Çáãåã Êßáã ÈËÞå :ÇäÇ ÚÑÝÊ ÇáãæÖæÚ ÎáÕíäí ßã ÊÈíä ¿¿
  ÑÝÚÊ ÑÇÓåÇ ÈÕÏãå æåæ ÃäÕÚÞ ãä äÙÑÇÊåÇ ÃæáÇ :áÇä ßáãÉ ÚíæäåÇ ÎíÇÇÇÇÇÇÇá Þáíá ÈÍÞåÇ ËÇäíÇð :ÍÏÊåã æáãÚÇäåã ÈÔßá ÑåíÈ æÑÏÊ Úáíå ÈÞæå :ÇÓãÚ ÇäÇ ãæ ÌÇíå ÇØÑ ãä ÚäÏß ÞÇáæ áß ÔÍÇÐå
  äÇÙÑ ÝíåÇ ÈÓÎÑíå æåæ íÑÏ ÚáíåÇ ÈäÝÓ ÞæÊåÇ æÒæÏ :ÃÚÕÇÈß Úáì äÙÑÇÊß ÈÇááå åÐÇ Ôßá Ôäææ
  æåæ íäÇÙÑ ÝíåÇ ÈÔãÆÒÇÒ æßãá :ÈÚÏíä ÅÐÇ ãÇßäÊí ÔÍÇÐå ÇßíÏ ÈÊßæäí ÍÑÇãíå ØÇáÚí ÇáæÞÊ æÔæÝí ÇáÓÇÚÉ ßã æÈÚÏíä Êßáãí
  ÑÝÚÊ ÚíæäåÇ ÈÕÏãå áãÇ ÍÓÊ ÈÅä ÃÍÏ ÍæÇáíåã äÇÙÑÊ Ýíåã áÞÊ Çáßá ãÌÊãÚ æíØÇáÚ ÝíåÇ æÝíå
  ÎáÇÕ ÏãæÚåÇ ÈÏÊ ÊÎæäåÇ ÇßíÏ ÓãÚæÇ ÇáßáÇã Çááí ÞÇáå ÚäåÇ
  Çáßá íØÇáÚ ÝíåÇ ÈÓÊÝåÇã íÈí íÝåã ÔÓÇáÝå æÇáÃßíÏ Çä ãÇÚäÏåÇ ÇÌÇÈå ,,ÈÏÊ ÊÓãÚ åãÓÇÊåã


  ÎáÇÇÕ åÇáãÑå ãä ÌÏ ãÈ ÞÇÏÑå ÊæÞÝ ÇÓÊäÒÝÊ ÇáßËíÑ ãä ÇáØÇÞå ÌáÓÊ æÓÓØ ÇäÙÇÑ Çáßá æÇáßá ãÐåææá ãäåÇ
  æÇááí íÞæá :ÝæÞ ÔíäåÇ ÞæÇÊ ÚíäåÇ
  æÇáËÇäí íÞæá: æÇááå ãÇÊÓÊÍí
  ÕÑÎ Ýí æÌååÇ / åí ÇäÊí ÏÇã ãÇáß áÒãå åäÇ Þææãí ÇØáÚí ÈÑÑÇ
  ÌÇå ÕæÊ ãä æÑÇå: ÇÓÜÇÇÇÇÇÇÇ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã£Ã¥ ÈÚÏ Úä ÇáÈäÊ
  ÇÓÇãå: ÈÓÓ íãÇ
  ÇáÌÏå æåí ÊÞÇØÚå : ÎáÇÇÕ ÇáÈäÊ Ú ãÓÄáíÊí
  ÇÓÇãå ÈÇÍÊÑÇã: ÊÇãÑíä íÇáÛÇáíå
  æãÔÇ åæ æÇáÔÈÇÈ Çáí ßÇäæ æÇÞÝíä íØãÔæä Ú ÇáÈäÊ
  ÊÞÑÈÊ ãäåÇ ÇáÌÏå æÖáÊ ÊäÇÙÑ ÝíåÇ ÝÊÑå æäÒáÊ ÏãæÚåÇ (ÊÐßÑÊ ãæÞÝ ãÑ ÚáíåÇ ãä ÞÈá )
  æÇáßá ßÇä ãÊÚÌÈ ãä ÏãæÚ ÇáÌÏå
  æÇáÛÑíÈ ÇßËÑ áãÇ ÖãÊåÇ ÇáÌÏå æÖãÊåÇ ÇáÈäÊ ÇÞæææì æÕÇÑÊ ÊÈßí ÈÕææÊ ÚÇáí æåí ÊÔÇÇåÞ æÊÊßáã ßáÇãÇÊ ãÊÞØÚå
  : å æ åæ ß Çä íáÇÍÞäí íÈí íÐ È Í äí íÈí íãÍíäí ãä ÇáæÌæÏ åæ íßÑåäí .....ÇäÇ ãÇÓÓæíÊ ÔÆ æÑÈí ãÇÓæíÊ ÔÔÆ Çááå íÎáíß áÇÊÎáíå íÇÎÐäí
  Çááßá æÇÞÝ ãäÕÏã ãä áßáÇÇã Çáí ÊÞæáå æãæ ÝÇåãíä ÔÔÆ
  áßäåã ÓãÚæ ÕÑÇÎ ÌÇí ÕæÈåã æßÇä ÇÈæ ÇÍãÏ (ÇáÍÇÑÓ) ãÇÓß ÑÌÇá ÈÇíä Úáíå ÇáßÈÑ æÇáÔíÈ ãÇáí æÌåå æÔßáå ãÞÒÒ æåÐÇß ãÚäÏ æíÕÑÎ ÈÕæÊ ÚÇáí
  ÇÈæ ÓíÝ: ØáÚí íÇÈäÊ Çáßááááááááá ¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã¡Ã È íÇáí ãÇÊÓÊÍíä Ú æÌåß ØáÚí áÇíÕíÑ ÐÈÈÈÍß Ú ÇíÏí
  ÞÇãæ ÑÌÇá ÇáÚÇíáå æåã íäÇÙÑæä ÇáÑÌÇá ÇáÛÑíÈ Úáíåã æÇáí ÈÇíä ãä Ôßáå ÇáãÈåÐá Çäå ÑÌÇá ÍÇÝí ãäÊÝ æÑÇÚí ãÔÇßá
  ÇÈæ ÇÍãÏ ÈÖÚÝ: ÇÓÓÝ íÇÚãí ãÇÞÏÑÊ Úáíå
  ÇÈæ ÑÇÔÏ(ÇáÌÏ): ÎáÇÇÇÕ ÇÊÑßå íÇÈæ ÇÍãÏ
  æÊÑßå ÇÈæ ÇÍãÏ
  ÕÑÎ ÇÈæ ÓíÝ : ÑÌÚæåÇ Çáí ãÇÊÓÊÍí Çáí ãÇÊÑÈÊ ÑÌÚæåÇ æÕÑÎ ÈÕæÊ ÇÚáì ææææææææææææà ¦Ã¦Ã¦Ã¦Ã¦Ã¦Ã¥Ã£
  ÇÈæ ÑÇÔÏ ÈÛÖÈ: áÇÊÕÑÎ ÇäÊ ãÇÊÓÊÍí ÌÇí ÈíÊ ãæ ÈíÊß ãÇÎÐäÇ ÈÔÑÇÚ æãíÏÇÝ ÔÇíÝäÇ ÇÕÛÑ ÚíÇáß æÈÚÏíä ãä Êßæä ÇäÊ ¿¿¿¿!
  ÇÈæ ÓíÝ : ÇäÇ ÚãåÇ ææáí ÇãÑåÇ ØáÚæåÇ áÇÇÎáí ÇáãÍÇßã ÈíäÇ ÓææÏÊ æÌåí Çáí ãÇÊÓÊÍí æíäåÇ ÇÚáãåÇ ßíÝ ÊØáÚ ÈÑÇ ÇáÈíÊ ãÑå ËÇÇäíå ÈÚÏ ãÇÍÔ ÑÌæáåÇ ÍÔ äÇßÑÊ ÇáãÚÑæÝ
  ÇÈæ ÑÇÔÏ ÈÞáÉ ÕÈÑ: ÎáÇÕÉ ÇáãæÖæÚ Ôäæ
  ÇÈæ ÓíÝ : Çäß ÊÌíÈåÇ áí
  ßÇäÊ ÊÓÓãÚ ÇáÍæÇÑ æåí ÊÑÌÝ Èíä ßá ßáãå æÇáËÇäíå ãÓÓßÊåÇ ÇáÌÏå æÊÞÏãÊ ÈåÇ æåí ÊÊæÓá áåÇ ãÇÊÎáíåÇ ÈÑæÍåÇ áÇäå äÇæí íÞÊáåÇ
  Çæá ãÇ ÔÇÝ ØíÝåÇ ÇÔÊÚáÊ äíÑÇä ÇáÛÖÈ ÚäÏå áãÚÏá Çáãáíæä
  ÓÍÈåÇ ÈÞææå ÞÏÇã ÇäÙÇÑ Çáßá æåæ íÑãí ÚáíåÇ ÈßáãÇÊå ÇáÞÐÑå
  æ åæ íÖÑÈåÇ
  ÇÈæ ÑÇÔÏ :æåÐí ÈäÊß ÚäÏß ÊÈí ÊÐÈÍåÇ ÞÏÇãäÇ ÈÚÏ
  ÇÈæ ÓíÝ æåæ äÇÓí æÌæÏ Çáßá :æÇááå áÇØáÚ Ëãä ÝÚáÊß ÇáÔíäå åÐí ãä Úíæäß æÇÎáíß ãÇÊÚÑÝíä íãíäß ãä íÓÇÑß
  Çã ÑÇÔÏ ÊßáãÊ ÈÚÏ ÓßæÊ :ÇÓãÚ åÐí ÇáÈäÊ ãÇáåÇ ØáÚÉ ãä åÇáÈíÊ
  ÇÈæ ÓíÝ ÚØÇåÇ ßÝ Èßá ÞæÊå ÎáÇåÇ ÊØíÍ ãä ØæáåÇ :ÇãÏÇÇÇß ÊáÚÈíä Úáì ÎáÞ Çááå æÊÍØí áåã ãä ÓÍæÑß
  ÓÍÈÊåÇ Çã ÑÇÔÏ ÈÞæå ãäå :ÞáÊ áß ãÇáåÇ ØáÚå ãä åÇáÈíÊ
  ÇÈæ ÑÇÔÏ :ÈÃãÑ æßÃäå íäåí ÇáãæÖæÚ :Çã ÑÇÔÏ ÇÎÐí ÇáÈäÊ áÏÇÎá ÈÓÑÑÚå
  æåã ÇÎÊá ÊæÇÒäåÇ ÈÚÏ áØÑÇÞ Çááí ÍÕáÊå æØÇÞÊåÇ ÎáÇÇÇÕ ÑÇÍÊ æØÇÍ ãÛÔí ÚáíåÇ
  ÔÇáæåÇ ÇáÈäÇÊ ÈÓÑÚå
  æÇÈæ ÓíÝ íÕÑÎ :åí ÇäÊæ æííííä ãÇÎÐíäåÇ åÐí ÈäÊí æãÇá áÍÏ ÔÛá ÝíåÇÇÇÇÇÇ
  æÇÊÌå ÕæÈåÇ æÓÍÈåÇ ãäåã ÈÚäÝ æÏÒåÇ Ú ÇáÇÑÖ Èßá Þæå Çááí Çáßá ÍÓ Çäæ ÃÖáÇÚåÇ ÊßÓÑÊ
  ÃÊÌåæÇ ÕæÈå ÇáÔÈÇÈ æãÓßæå æåã íÈÚÏæäå 򊌂 áßä åÐÇ ãÇãäÚå Çäå íÚØíåÇ ÑÝÓå ÈÎÇÕÑÊåÇÇ ÍÓÓÊåÇ ÈÃä ÇáÏäíÇ ÍæáåÇÇ ÙáÇÇÇÇÇÇÇÇ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã£
  Ýåá íÇÊÑì Óíßæä ÇáÙáÇã ÇáÃÈÏí ¿¿
  ÓÍÈæå áÈÑì æÑãæå æÞÝáæÇ ÇáÈæÇÈå ÇáßÈíÑÑÑå æåæ íÓÈ æíáÚä Ýíåã æÝíåÇÇ
  ÇãÇ åí ÔÇáæåÇ æÍØæåÇ Ýí ÛÑÝÉ ÇáÖíæÝ æÇÓÊÏÚæÇ ÏßÊæÑÉ ÇáÚÇíáå
  \
  \
  \
  \
  ÇáÏßÊæÑå åÈå :ÇáÈäÊ áÇÒã ÊäÞæáåÇ ÇáãÓÊÔÝì ÃáÍíä ÍÇáÊåÇ ÎØíÑÑÑÑå ãÑå åÐÇ ÚãåÇ ãÇÎáì ãßÇä Ýí æÌååÇ æáÇ Ýí ÌÓãåÇÇ ÇáÈäÊ æÇÇÇíÏ ÍÇáÊåÇ ÕÚÈå ÇáßÏãÇÊ ÔßáåÇ ÕÇÑ áåÇÇ ÇíÇã æåí ãæ ãÊÚÇáÌå åÐÇ ÛíÑ Çäæ Ýí ÇíÏåÇÇ ßÓÑ
  äÇÙÑæÇ ÇáÈäÇÊ ÝíåÇ æåí äÇíãå Ú ÇáÓÑíÑ ÔßáåÇ ãáÇÆßí ÍÏ ÇáÌäæä ãÇÍÏ ÊæÞÚ Çäæ ÔßáåÇ ÑÇÍ íßæä ÈåÇáÌãÇá Ìãíáå Èßá ãÇÊÚäíå åÐå Çáßáãå æáßä ÇáßÏãÇÊ Ýí ßá ãßÇä Ýí ÌÓãåÇ ææÌååÇ ÔÇÍÈ æÃÕÝÑ
  ááÚáã (æåã **ÇÈå ÈãÑÖ ÝÞÑ ÇáÏã ÊÊÚÈ Èíä ÔåÑ æÔåÑ ÈÓ ãÚ Ðáß ßÇäÊ ÊÊÍãá ßá ÇáÂáÇã áÃä ãÑÖåÇ äÝÓí ÈÃÚÊÞÇÏ Çáßá )
  ãä ÈÚÏ ßáÇã ÇáÏßÊæÑå Ú Øæá äÞáæåÇ ÇáãÓÊÔÝì ÚÔÇä ÊÓæí ÝÍæÕÇÊ æÛíÑå æØÈÚÇ äæãæåÇÇ åäÇß áÇä ÍÇáÊåÇ ÌÏÇð ÓíÆå
  \
  \
  \
  Çã ÑÇÔÏ ÕáÊ ÇáÝÌÑ æÞÑÊ áåÇ ÞÑÂä æÞÚÏÊ ÊÝßÑ ÈÇáÈäÊ ÇáÌÏíÏå Çááí ÇÞÊÍãÊ ÇÓæÇÑ ÈíÊåã
  ÊÍÓ ÇäåÇ ÊÚÑÝåÇ ÊÍÓ íæã ÊÖãåÇ Çäå åÇáÍÖä ãæ ÛÑíÈ ÚáíåÇ ÊÍÓ ÇäåÇ ÔÇíÝÊåÇ ÞÈá ÈÓ æíä ãÇÊÏÑí ÊÐßÑ ÇäåÇ ÈÇáÃÓÇÈíÚ ÇáÃÎíÑå ßÇäÊ ÊÍáã æÇÇíÏ Úä ÈäÊ ÖÇíÚå Ýí ÇáÕÍÑÇÁ æÊØáÈåÇ ÊÓÇÚÏåÇ ÇáÈäÊ ßÇäæÇ ÃåáåÇ ÊÇÑßíäåÇ Ýí ÇáÕÍÑÇÁ Úä ÞÕÏ áÇäåã ãÇíÈæäåÇ
  ÊÐßÑ æÌååÇ Ìãíá ÈíÖÇÁ áÏÑÌÉ ãÇÞÏÑÊ ÊÑßÒ ÈãáÇãÍåÇ
  æåÐí ÈíÖÇÁ æÌãíáááááå ÈÚÏ
  äÝÖÊ åÇáÃÝßÇÑ ãä ÈÇáåÇ æåí ÊÓÊÛÝÑ Çááå æÊÏÚí Çä Çááå íÔÇÝí åÇáÈäÊ Çááí ÃÎÐÊ ÊÝßíÑåÇÇ
  \
  \
  \
  äåÇíÉ ÇáÈÇÑÊ ÇáÃæá