إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÑæÇíÉ Îá ÛÑæÑß íäÝÚß

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÑæÇíÉ Îá ÛÑæÑß íäÝÚß

  ÑæÇíÉ Îá ÛÑæÑß íäÝÚß
  <div>ÕÈÇÍ /ãÓÇÁ ÇáÎíÑ
  ÇÎÈÇÑß¿¿

  Çä ÔÇÁ Çááå ÈÎíÑ
  ÇÖÚ Èíä ÇíÏíß ÑæÇíå ÓÚæÏíå ÑæãÇäÓíå ÚÑÈÌíå(ÑÌå)
  ááßÇÊÈå::ãÑÓì ÇÍáÇãí
  Îá ÛÑæÑß íäÝÚß
  ÇáßÇÊÈå ãÇÊÇÍáá ãä íäÞá ÇáÑæÇíå ãä Ïæä ÐßÑ ÇÓã ÇáßÇÊÈå

  .....

  ãä äÓíÌ ÇáÎíÇá ÇßÊÈ åÐÇ ÇáÑæÇíå ãä ÇÍÏÇË ãËíÑå ãä ÝÑÍ ãä ÍÒä ãä ãÞÇáÈ ãä ÑæãäÓíå ßáå ãä äÓíÌ ÇáÎíÇá.


  <font size="5"><font color="purple">

  (ÇáÈÇÑÊ ÇáÇæá)
  Ýí ÇáÍÏíÞÉ ßÇäÊ ÊáÚÈ ßÑå æ ÕæÊåÇ ÚÇáì ÌÇÊ ÇÎÊåÇ ÇÓíá
  ÇÓíá:íÇáÎÈáå ÇåÌÏí ßäß æáÏ .... ÈÓß áÚÈ .... æÇááå áæ Çßáã ØæÝÉ ÑÏÉ
  íÇÑÇ ÈÚÑÈÌÉ:Îííííà íííííííÑ
  ÇÓíá:ÈÓß áÚÈ ÝÔáÊíäÇ
  íÇÑÇ ÈÚÏå ÈÚÑÈÌíÊåÇ:ÇÍà  ÞÇáß Êßæäíä ÇÎÊí
  ÇÓíá áì ÈÊäÈØ ãä ÇÎÊåÇ:ÇÝ ÇáÑæÍ ÇÍÓä
  íÇÑÇ:ÇÍÓä(æßà áÊ áÚÈ æÖÑÈÊ ÇáßÑå ÈÑÇÓ ÇÓíá)
  ÇÓíá:ÇÇÇÇÇÇ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã­
  íÇÑÇ:ÈÕæÇÊ ÚÇáì:Þæææææææ æææá ååååååÇí

  (ÚÇÆáÉ ÇÈæãÍãÏ)
  ÇÈæãÍãÏ(ÇÍãÏ)à šÃ£Ã‘Ã¥ 50  ÑÌá ÇÚãÇá ÚäÏå ÔÑßÉ íÔÊÛá Çåæ æ ÇÎæÇäÉ ØíÈ æ Íäæä ÈÓ æÞÊ ÇáÌÏ ÌÏ æãÇ íÑÝÖ ÇæáÇÏÉ ØáÈ
  Çã ãÍãÏ:ÚãÑåÇ 45 ÓäÉ ÑÈÊ ãäÒá ÍäæäÉ ÈãÚäì ÇáßáãÉ æÇÛáì ãÇÊãáß ÇÈæ ãÍãÏ æ ÚíÇáåÇ
  ãÍãÏ:ÚãÑå 29 ÓäÉ ãÊÒæÌ ÈäÊ ÚãÉ Ñíã æÚäÏå ÈäÊ ÇÓãåÇ ãáÇß æÚãÑåÇ 3 ÓäæÇÊ íÔÊÛá ãÚ ÇÈæå æÚãÇãå Ýí ÇáÔÑßÉ æÇÍÏå Íäæä ØíÈ íÍÈ ÒæÌÊå æÈäÊå æ ÎæÇÊå ÇãÇ Ôßáå ÇÈíÖ ãÚÖá Ú ÎÝíÝ ÔÚÑå ßËíÝ ÇÓæÏ æáæä Úíæäå Èäí ÝÇÊÍå æÓÚå ÎÔãå ÍÏ ÇáÓíÝ Ýãå ÕÛíÑ íÚäí ÈÕÝå ÚÇãå Ìãíá
  ãÔÚá:ÚãÑå 20 ÓäÉ Ýí ÇáÌÇãÚÉ ÓäÉ ËÇäíå íÏÑÓ åäÏÓÉ æáÇ ÒÍÝ ÇßÈÑ ãÛÇÒáÔí ãÛÇÒá äÕ ÈäÇÊ ÇáÔÑÞíå ÑæãÇäÓí æ ÔÚÇÑå Çáíæãí (ÝáåÇ æ ÑÈß íÍáåÇ) ãØáÚ ÑæÍ ÎæÇÊÉ æ ÇËÞ ãä ÔßáÉ ßËíÑ ÇãÇ ÔßáÉ ãÑå ÎÞÞ ãÚÖá Ú ÎÝíÝ ÇÈíÖ ÎÔãÉ ÍÏ ÇáÓíÝ Ýãå ÕÛÈÑ áå ÛãÇÒÇÊ æÐÇ ÇÈÊÓã ÊÙåÑ ÛãÇÒÇÊå æÚíæäå ÚÓáíå äÇÚÓÉ íÚäí ÇÍáì ãä ÇÎæå ÈßËíÑ
  ÇÓíá:ÚãÑåÇ 17 Óäå ÈËÇäí Ëäæí (Úáãí)ãÞÊÑå ÈÌãÇáå ÈÓ ãæ ßËíÑ ÑæãÇäÓíå ØãæÍå æÍáãåÇ Êßæä ÏßÊæÑå ÇØÝÇá æÊãæÊ Ýí ÈäÊ ÇÎæåÇ ãáÇß ßÇÊãÉ ÇÓÑÇÑåÇ ÑäÇ æ ÑÛÏ ÇãÇ ÔßáåÇ ÈíÖ ÔÚÑåÇ Øæíá áÊÍÊ ÇáÙåÑ ÇÓæÏ ÝãåÇ ÕÛíÑ æ ÚíæäåÇ æÇÓÚå áæäåÇ Èäí ÎÔãåÇ ÕÛíÑ ããáæÍå æ ÊÏÎá ÇáÞáÈ Ú Øæá
  íÇÑÇ:ÚãÑåÇ 15 ÓäÉ ÈËÇáË ãÊæÓØ ÇßÑå Ú ÞáÈåÇ ÇáÏÑÇÓÉ ÚÑÈÌíÉ æÇßÑå ãÇÚáíåÇ ÏáÚ ÇáÈäÇÊ æÈÞÈåÇ(Çã ÇáÔÈÇÈ)ÊßÑå ÌÏÊåÇ áÓÈÈ æÍÏ ÇáÇä ÊäÇÏíå (ÐåÈ)ÊÍÈ ÇáßÑå æ ÊÎÈí ãÔÇÚÑåÇ æáÇÊÍÈ ÊÙåÑ ÇáÇ ÚäÏ ÑíãÇÓ ÇãÇ ÔßáåÇ ÈíÖ æÚßÓ ÔÎÕíÊåÇ ßíæÊ ÔßáåÇ ÔÚÑåÇ ÇÓæÏ Çíãæ ÞÕíÑ ÚíæäåÇ ÚÓáíå æÇÓÚå ÎÔãåÇ ÕÛíÑ æÝãåÇ ÕÛíÑ æÚäÏåÇ ÛãÇÒÇÊ ÕÛíÑå
  ...........................

  ÇÓíá ÈÚÕÈíå:íÇÍíæà äå ÊÚÇáí (æÝÕÎÉ ÌÒãÊåÇ)
  íÇÑÇ ÚÞÏÉ ÍæÇÌÈåÇ:ãäæ ÇáÍíæÇäÉ ÇäÇ æáÇ ÇäÊí íÇÓÍíáå
  ÇÓíá ÔåÞÉ:åììììììà ììììì ÇäÇ ÓÍáíÉ (æÈÏÇ ÇáÖÑÈ æ ØÈÚÇ íÇÑÇ Çåí áì áÇÚäÉ ÎíÑåÇ)