Êæßíá åÇíÑ (ÎÏãÉ ÚÇÌáÉ ) 01095999314)(35710008 ãÑßÒ ÎÏãÉ ÛÓÇáÇÊ åÇíÑ
ÔÑßÉ åÇíÑ ÓíÑÝíÓ ÊÞÏã ÕíÇäÉ ãÚÊãÏÉ ááÂÌåÒÉ åÇíÑ
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
| åÇíÑ ÔÑßÉ ãä ÇßÈÑ ËáÇË ÔÑßÇÊ Ýì ãÌÇá ÇáÇÌåÒÉÇáãä ’áíÉ Ýì ÈÇÚÊÈÇÑåÇ æÇÍÏÉ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÑÇÆÏÉ Ýì ãÌÇá ÇáËáÇÌÇÊ æÇáÛÓÇáÇÊ ÊÞæã ÔÑßÉ æíÑá ÈæááÊØæíÑ ÇáãäÊÇÌÇÊ ÇáÊì ÊÓÊÎÏã ÇÞá ÇÓÊåáÇß ááßåÑÈÇÁÏÇÎà ÇáÞÇåÑÉ äÞæã Úáì ÊØæíÑ ÇÓÇáíÈ ÇáÕíÇäÉ Ýì ÇáÔÑÞ ÇáÇæÓØ ááÊæÇÕá ãÚ ÇáÚãáÇÁ |
ÇáÕíÇäÉ ÇáÝæÑíÉ Úáí ÌãíÚ ãäÊÌÇÊåÇíÑ .. ÇáßåÑÈÇÆíÉ..... ..ãÚ ÇáäÎÈÉ ÇáãÎÊÇÑÉ ãä ÇáÝäííä ÇáãÊÎÕÕíä ÇáãÏÑÈíäÚáí ÇÚáí ãÓÊæí............æÇáà íÇäÉ ÇáÔÇãáÉ ááÌåÇÒ.........æÇáà ŽÃÃ£Ã‰ ÇáããíÒÉ ÇáÊíÊåÏÝ áÇÑÖÇÁ ÇáÚãíá.........áÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá :

35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
áÊÞÏíã ßÇÝÉ ÎÏãÇÊäÇ ÇáãÊãíÒÉ áÕíÇäÉ ÇÌåÒÉ åÇíÑ ÇáÇãÑíßíÉ ÈÇáÖãÇä ÇáãÚÊãÏ åÏÝäÇ åæ ÇÑÖÇÁÇáÚãáÇ Á ÈÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÊØæÑÉ ÈÇÍÏË ÊßäæáæÌíÇ Ýì **Ñ ÊÍÊ ÇÔÑÇÝ ãåäÏÓíä ãÚÊãÏíä
ÊÕíÇäÉ åÇíÑ ÊÎÏã ÌãíÚ ãäÇØÞ ÇáÞÇåÑÉ --- ÇáÌíÒÉ
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
äÍä äÑíÏ áÚãáÇÆäÇÇáÍà •Ã¦Ã¡ Úáì ÑÇÍÊ ÇáÈÇá ÈÚÏ 񒂄抂 .
äÞæã ÇáÔÑßÉ ÈÊÕáíÍ åÇíÑ ÏÇÎá **ÑáÕíÇäÉ ËáÇÌÇÊ åÇíÑ áÕíÇäÉ ÛÓÇáÇÊåÇíÑ .
íÔãá ÌãíÚ ãäÇØÞ ÇáÞÇåÑÉ – ÇáÌíÒÉ áÎÏãÇÊÇáËáÇà ŒÃ‡ÃŠ åÇíÑ æ ÇáÛÓÇáÇÊ åÇíÑ æ ÇáÏíÈ ÝÑíÒÑ åÇíÑ æ ÇáÇíÓ åÇíÑ . áÇäÏÑì åÇíÑ ÛÓÇáÇÊ ÇØÈÇÞ åÇíÑ **
ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍåÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉåÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ ÇáæßíáåÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉåÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉåÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/

ÕíÇäÉ åÇíÑ ÏÇÎá **Ñ + ÖãÇä ÔÇãá ááÌåÇÒ ÈÚÏ ÇÊãÇã ÚãáíÉÇáÕíÇäà ‰
ÕíÇäÉ HaierÇáÞÇåÑÉ /ÕíÇäÉ HaierÇáÌíÒÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáÒãÇáß / ÕíÇäÉ HaierÇáÔíÎ ÒÇíÏ
ÕíÇäÉ HaierÇáãåäÏÓíä / ÕíÇäÉ HaierÇáÚÌæÒÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáåÑã / ÕíÇäÉ Haier**Ñ ÇáÌÏíÏÉ /ÕíÇäÉ Haier ÇáãÑíæØíÉ /ÕíÇäÉ Haier ÇáÏÞì /ÕíÇäÉ Haier/ ÕíÇäÉ HaierãÏíäÉ äÕÑ / ÕíÇäÉ HaierÇáÞÇåÑÉ ÇáÌÏíÏÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáãäíá / ÕíÇäÉ Haier**Ñ ÇáÞÏíãÉ /ÕíÇäÉ HaierÇáãäíÈ / ßá åÐÉ ÇáÝÑæÚ ãÚÊãÏÉ
ÇáÕíÇäÉ ÇáÝæÑíÉ Úáí ÌãíÚ ãäÊÌÇÊåÇíÑ .. ÇáßåÑÈÇÆíÉ..... ..ãÚ ÇáäÎÈÉ ÇáãÎÊÇÑÉ ãä ÇáÝäííä ÇáãÊÎÕÕíä ÇáãÏÑÈíäÚáí ÇÚáí ãÓÊæí............æÇáà íÇäÉ ÇáÔÇãáÉ ááÌåÇÒ.........æÇáà ŽÃÃ£Ã‰ ÇáããíÒÉ ÇáÊíÊåÏÝ áÇÑÖÇÁ ÇáÚãíá.........áÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá :

35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
! ÕíÇäÉ åÇíÑ ãÏíäÉ äÕÑ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÌÓÑ ÇáÓæíÓ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ Úíä ÔãÓ.
ÇáÎØ ÇáÓÇÎä åÇíÑ ( 01095999314 )(01220261030 )
ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáãÞØã ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáãÚÇÏì ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáãÚÇÏì ÇáÌÏíÏÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáÌíÒÉ
. ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáåÑã ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÏÇÑ ÇáÓáÇã ! ÕíÇäÉ åÇíÑ
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáÏÞì ! ÕíÇäÉ åÇíÑ Çáãäíá ! ÕíÇäÉ åÇíÑ **Ñ ÇáÞÏíãÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáãåäÏÓíä ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÓÑÇì ÇáÞÈÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáÚÌæÒÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáÞÕÑ ÇáÚíäì ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáÞÈÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÍÏÇÆÞ ÇáÞÈÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ßæÈÑì ÇáÞÈÉ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÍÏÇÆÞ ÇáåÑã ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÍÏÇÆÞÇáãåäÏà íä !
ÕíÇäÉ åÇíÑ Ýì - ÇáÑÍÇÈ - ãÏíäÉ 6ÇßÊæÈÑ- ÇáÔíÎ ÐÇíÏ ! ÕíÇäÉ åÇíÑ ÍÏÇÆÞÇáãåäÏà íä .
ÕíÇäÉ åÇíÑ ÇáÒãÇáß ! ÕíÇäÉ åÇíÑ Ýì ãÏíäÉ ÇáÊÌãÚ
ÕíÇäÉ HaierÇáÞÇåÑÉ /ÕíÇäÉ HaierÇáÌíÒÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáÒãÇáß / ÕíÇäÉ HaierÇáÔíÎ ÒÇíÏ
ÕíÇäÉ HaierÇáãåäÏÓíä / ÕíÇäÉ HaierÇáÚÌæÒÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáåÑã / ÕíÇäÉ Haier**Ñ ÇáÌÏíÏÉ /ÕíÇäÉ Haier ÇáãÑíæØíÉ /ÕíÇäÉ Haier ÇáÏÞì /ÕíÇäÉ Haier/ ÕíÇäÉ HaierãÏíäÉ äÕÑ / ÕíÇäÉ HaierÇáÞÇåÑÉ ÇáÌÏíÏÉ / ÕíÇäÉ Haier Çáãäíá /ÕíÇäÉ Haier**Ñ ÇáÞÏíãÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáãäíÈ / ßá åÐÉ ÇáÝÑæÚ ãÚÊãÏÉ


ÔÑßÉ åÇíÑ ÓíÑÝíÓ ÊÞÏã Êæßíá ãÚÊãÏÉ ááÂÌåÒÉ åÇíÑ
| åÇíÑ ÔÑßÉ ãä ÇßÈÑ ËáÇË ÔÑßÇÊ Ýì ãÌÇá ÇáÇÌåÒÉÇáãä ’áíÉ Ýì ÈÇÚÊÈÇÑåÇ æÇÍÏÉ ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÑÇÆÏÉ Ýì ãÌÇá ÇáËáÇÌÇÊ æÇáÛÓÇáÇÊ ÊÞæã ÔÑßÉ åÇíÑ áÊØæíÑ ÇáãäÊÇÌÇÊÇáà ŠÃ¬ ÊÓÊÎÏã ÇÞá ÇÓÊåáÇß ááßåÑÈÇÁ ÏÇÎá ÇáÞÇåÑÉ äÞæã Úáì ÊØæíÑ ÇÓÇáíÈ ÇáÊæßíá ÝìÇáÔÑÞ ÇáÇæÓØ ááÊæÇÕá ãÚ ÇáÚãáÇÁ |
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
áÊÞÏíã ßÇÝÉ ÎÏãÇÊäÇ ÇáãÊãíÒÉ áÊæßíá ÇÌåÒÉ åÇíÑ ÇáÇãÑíßíÉ ÈÇáÖãÇä ÇáãÚÊãÏ åÏÝäÇ åæ ÇÑÖÇÁÇáÚãáÇ Á ÈÊÞÏíã ÎÏãÇÊ ãÊØæÑÉ ÈÇÍÏË ÊßäæáæÌíÇ Ýì **Ñ ÊÍÊ ÇÔÑÇÝ ãåäÏÓíä ãÚÊãÏíä ÝìÇáÞÇåÑÉ ãä
ÔÑßÉ åÇíÑ ÓíÑ ÝíÓ
Êæßíá åÇíÑ ÊÎÏã ÌãíÚ ãäÇØÞ ÇáÞÇåÑÉ --- ÇáÌíÒÉ
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 ----- äÍä äÑíÏ áÚãáÇÆäÇ ÇáÍÕæá Úáì ÑÇÍÊ ÇáÈÇáÈÚÏ ÒíÇÑÊäÇ .
äÞæã ÇáÔÑßÉ ÈÊÕáíÍ åÇíÑ ÏÇÎá **ÑáÊæßíá ËáÇÌÇÊ åÇíÑ áÊæßíá ÛÓÇáÇÊåÇíÑ .
íÔãá ÌãíÚ ãäÇØÞ ÇáÞÇåÑÉ – ÇáÌíÒÉ áÎÏãÇÊÇáËáÇà ŒÃ‡ÃŠ åÇíÑ æ ÇáÛÓÇáÇÊ åÇíÑ æ ÇáÏíÈ ÝÑíÒÑ åÇíÑ æ ÇáÇíÓ åÇíÑ . áÇäÏÑì åÇíÑ æ ÛÓÇáÇÊ ÇØÈÇÞ åÇíÑ **
Êæßíá åÇíÑ ÏÇÎá **Ñ + ÖãÇä ÔÇãá ááÌåÇÒ ÈÚÏ ÇÊãÇã ÚãáíÉÇáÊæßíá
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
! Êæßíá åÇíÑ ãÏíäÉ äÕÑ ! Êæßíá åÇíÑ ! Êæßíá åÇíÑ ÌÓÑ ÇáÓæíÓ ! Êæßíá åÇíÑ Úíä ÔãÓ.
ÇáÎØ ÇáÓÇÎä åÇíÑ ( 01095999314 )(01220261030 )
Êæßíá åÇíÑ ÇáãÞØã ! Êæßíá åÇíÑ ÇáãÚÇÏì ! Êæßíá æíÑáÈæá ÇáãÚÇÏì ÇáÌÏíÏÉ !Êæßíá åÇíÑ ÇáÌíÒÉ
. Êæßíá åÇíÑ ÇáåÑã ! Êæßíá åÇíÑ ÏÇÑ ÇáÓáÇã ! Êæßíá åÇíÑ
35699066-02 |||| 35710008-02 |||| 01220261030 |||| 01095999314 -----
Êæßíá åÇíÑ ÇáÏÞì ! Êæßíá åÇíÑ Çáãäíá ! Êæßíá åÇíÑ **Ñ ÇáÞÏíãÉ ! Êæßíá åÇíÑ ÇáãåäÏÓíä ! Êæßíá åÇíÑ ÓÑÇì ÇáÞÈÉ ! Êæßíá åÇíÑ ÇáÚÌæÒÉ ! Êæßíá åÇíÑ ÇáÞÕÑ ÇáÚíäì ! Êæßíá åÇíÑ ÇáÞÈÉ ! Êæßíá åÇíÑ ÍÏÇÆÞ ÇáÞÈÉ ! Êæßíá åÇíÑ ßæÈÑì ÇáÞÈÉ ! Êæßíá åÇíÑ ÍÏÇÆÞ ÇáåÑã ! Êæßíá åÇíÑ ÍÏÇÆÞÇáãåäÏà íä !
Êæßíá åÇíÑ Ýì - ÇáÑÍÇÈ - ãÏíäÉ 6ÇßÊæÈÑ- ÇáÔíÎ ÐÇíÏ ! Êæßíá åÇíÑ ÍÏÇÆÞÇáãåäÏà íä .
Êæßíá åÇíÑ ÇáÒãÇáß ! Êæßíá åÇíÑ Ýì ãÏíäÉ ÇáÊÌãÚ
ÕíÇäÉ HaierÇáÞÇåÑÉ /ÕíÇäÉ HaierÇáÌíÒÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáÒãÇáß / ÕíÇäÉ HaierÇáÔíÎ ÒÇíÏ
ÕíÇäÉ HaierÇáãåäÏÓíä / ÕíÇäÉ HaierÇáÚÌæÒÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáåÑã / ÕíÇäÉ Haier**Ñ ÇáÌÏíÏÉ /ÕíÇäÉ Haier ÇáãÑíæØíÉ /ÕíÇäÉ HaierÇáÏÞì / ÕíÇäÉ Haier/ ÕíÇäÉ HaierãÏíäÉ äÕÑ / ÕíÇäÉ HaierÇáÞÇåÑÉ ÇáÌÏíÏÉ / ÕíÇäÉ HaierÇáãäíá / ÕíÇäÉ Haier**Ñ ÇáÞÏíãÉ /ÕíÇäÉ HaierÇáãäíÈ / ßá åÐÉ ÇáÝÑæÚ ãÚÊãÏÉ
ÇáÕíÇäÉ ÇáÝæÑíÉ Úáí ÌãíÚ ãäÊÌÇÊåÇíÑ .. ÇáßåÑÈÇÆíÉ..... ..ãÚ ÇáäÎÈÉ ÇáãÎÊÇÑÉ ãä ÇáÝäííä ÇáãÊÎÕÕíä ÇáãÏÑÈíäÚáí ÇÚáí ãÓÊæí............æÇáà íÇäÉ ÇáÔÇãáÉ ááÌåÇÒ.........æÇáà ŽÃÃ£Ã‰ ÇáããíÒÉ ÇáÊíÊåÏÝ áÇÑÖÇÁ ÇáÚãíá.........áÈáÇÛÇÊ ÇáÇÚØÇá :

ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍåÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉåÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ ÇáæßíáåÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉåÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉåÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/Çáæßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ ãÑßÒ ÎÏãÉ åÇíÑ/ æßíá åÇíÑ/ ãÑßÒ ÕíÇäÉ åÇíÑ/ÊßííÝÇÊ åÇíÑ/ ÊßííÝ åÇíÑ/ ÇÕáÇÍ åÇíÑ/ Çáæßíá åÇíÑ/