ËáÇÌÉ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ ÇáÇä Ýì **Ñ refrigerator Liebherr Egypt

ËáÇÌÉ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ ÇáÇä Ýì **Ñ refrigerator Liebherr Egypt
Çáæßíá ÇáæÍíÏ áÊáÇÌÇÊ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ Ýì **Ñ ÔÑßÉ ÈÑäÑÊß 01211100813 – 01211100809íæÌÏ áÏíäÇ ÌãíÚ ÇäæÇÚ ÇáËáÇÌÇÊ ÇáÇáãÇäì áíÈåÑ Fridge Liebherr ËáÇÌÉ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ Side By Side
SBSes 7212 – SBSes 7253 – SBSes 7353 – SBSes 8283

ËáÇÌÉ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ ÝÑì ÇÓÊÇäÏíäÌ FreeStanding Liebherr Fridge / FreezerCNPesf 3513 – CUNesf 4003 – CTNes 4653 – CTSL 3306 – CNSL 3503 – Cnesf 5113 – Cnesf 4613 – CBNes 6256 – KTS 14140 – GN 2303

ËáÇÌÇÊ áíÈåÑ ÈáÊ Çä Built – in Liebherr Fridge / FreezerECN 6156 – IKS 2254 – IKP 2254 – ICUNS 3013

ËáÇÌÉ ÇáÎãæÑ áíÈåÑ – ËáÇÌÉ ÇáÓíÌÇÑ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ Wine Cooler & Humidor LiebherrWtes 1753 – Zkes 453
ËáÇÌÉ áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ ÊáÇÌÉ ÇáãßÊÈ Under Worktop Fridge & FreezerKUW 1740 – UIK 1620 – UIK 1424 – KUW 1544 – UIG 1313

ËáÇÌå áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ Ýí **Ñ

ËáÇÌå áíÈåÑ Ýí **Ñ 60 Óã - 75 Óã – 120 Óã
ÃÝÖá ãÇÑßÇÊ ÇÌåÒÉ ÇáãØÇÈÎ ÇáÈáÊ Çä ÊæÌÏ Ýì ÔÑßÉ ÈÑäÑÊßÇáæßíá ÇáæÍíÏ áÇÝÖá ÇáãÇÑßÇÊ ÇáÚÇáãíÉ( áíÈåÑ ÇáÇáãÇäíÉ – ÈÇæãÇÊíß ÇáÇíØÇáíÉ – ÓíáÝÑáÇíä ÇáÊÑßíÉ – Óì Ïì Çíå ÇáÇäÌáíÒíÉ )CDA – Silverline – Baumatic – Liebherr ) )


ÖãÇä æÎÏãÉ ãÊãíÒÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÈíÚ .
ÖãÇä 5 ÓäæÇÊááÇÊÕÇá : ÔÑßÉ ÈÑäÑÊß
ÇáÊáíÝæä : 01211100813 - 01211100809
ÇáÚäæÇä : 10 ÔÇÑÚ ÓæÑíÇ – ÇáãåäÏÓíä 33356991

ãÚÑÖ ÇáãåäÏÓíä : 43 ÔÇÑÚ ÏÌáÉ – ÇáãåäÏÓíä 33367916
ãÚÑÖ ãÏíäÉ äÕÑ : 72 ÔÇÑÚ ÍÓä ÇáãÃãæä – ãÏíäÉ äÕÑ 26705062
Website :

ÇáÕæÑ ÇáãÑÝÞÉ