إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ **Ñ -ÓíÇÑÇÊ Pa**rama - ÃÞá ÓÚÑ Ýì **Ñ

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ **Ñ -ÓíÇÑÇÊ Pa**rama - ÃÞá ÓÚÑ Ýì **Ñ

  ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ **Ñ -ÓíÇÑÇÊ Pa**rama - ÃÞá ÓÚÑ Ýì **Ñ

  ALmuntaha LIMOSUINE TO RENT CARS AND
  TOURISM IN EGYPT))))
  ((ÔÑßÉ ÇáãäÊåì)) ÊÑÍÈ ÈÚãáÇÆåÇ Ýì ÌãíÚ ÇäÍÇÁ ÇáÚÇáã æÊÊãäì áåã ÏÇÆãÇ ÞÖÇÁ ÇÌÇÒÉ ÓÚíÏÉæÊÞÏã áåã ßÇÝÉ ÇáÑÇÍÉ æÇáÑÝÇåíÉ.
  ÊÞÏã ÔÑßÉ ((ÇáãäÊåì áíãæÒíä)) ÎÏãÇÊåÇ Ýì ÊÇÌíÑ ÓíÇÑÇÊ **Ѻº ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ ÇáÞÇåÑɺº ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊáíãæÒ ­Ã¤ **Ѻº ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ ßÇÈæÑáíå **Ѻº ÇíÌÇÑ ÌãíÚ ÇäæÇÚ ÇáÓíÇÑÇÊ æÇÍÏËÇáãæÏíà ÇÊ ÈÇÓÚÇÑ áÇãËíá áåÇ äÍä ÏÇÆãÇ ÇáÇÝÖá æÇáÇÍÓä Ýì ÊÇÌíÑ ÓíÇÑÇÊ **Ñ ÈßÇÝÉÇäæÇÚåà ‡......


  ÌãíÚ ÇáÓíÇÑÇÊ ãßíÝÉ æãÒæÏÉ ÈÌãíÚ æÓÇÆá ÇáÑÇÍÉæÇáÑÝÇåíÉ

  ÇíÌÇÑÓíÇÑÇà " ãÑÓíÏÓ ÈÇäæÑÇãÇ-" ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ" ãÑÓíÏÓÚíæä "- ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ"ãÑÓíÏÓÝíÇÌÑ Ç" – ÅíÌÇÑ" ÓíÇÑÇÊ Èì Åã ÏÈáíæ ÇáÝÆÉ ÇáÎÇãÓÉ" - ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "Èì Åã ÏÈáíæÇáÝÆÉ ÇáÓÇÈÚÉ"
  - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ÇáåãÑ ÇáÍÌã ÇáßÈíÑ ÅÊÔ 2"- ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "ÇáåãÑ ÇáÍÌã ÇáÕÛíÑ ÅÊÔ 3 "- ÅíÌÇÑ "ÓíÇÑÇÊ ÝÇäÇÊÚÇÆáíÉ ÊæíæÊÇ åÇì ÇÓ" - ÅíÌÇÑ "ÓíÇÑÇÊÝÇäÇà ÚÇÆáíÉ "ßíÇ ßÑäÝÇá" –
  ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "ÝÇäÇÊÚÇÆáíÉ ßáíÒáÑ" - ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "ÝÇäÇÊ ÚÇÆáíÉ ãíÊÓæÈíÔì ÌÑÇäÏíÒ" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ÝÇäÇÊÚÇÆáíÉ åíæäÏÇì ÅÊÔ 1"- ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "ÌíÈ ÔÑæßì "-
  ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ"ÌÑÇäÏÔÑæßì" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "áíÈÑÊì" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ßæãÇäÏÑ"- ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ÊæíæÊÇ ßæÑæáÇ"- ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "áÇäÏ ßÑæÒÑ" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ÝÇäÇÊ 5 ÑÇßÈ" –
  ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ãíÊÓæÈíÔì áÇäÓÑ" - ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà "ãíÊÓæÈíÔìÈÇÌíÑæ" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ"ÏÇíæ äæÈíÑÇ" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ÏÇíæáÇäæÓ" - ÅíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ÇÓÈÑÇäÒÇ" - ÇíÌÇÑÓíÇÑÇà "ãÑÓíÏÓ ÈÇäæÑÇãÇ" - ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ "ãÑÓíÏÓ Úíæä" - ÇíÌÇÑÓíÇÑÇà "ãÑÓíÏÓ ÝíÇÌÑÇ" - ÇíÌÇÑ ÓíÇÑÇÊ **Ñ 2012 - ÇíÌÇÑ ÌãíÚÇäæÇÚ ÇáÓíÇÑÇÊ

  ÊÞÏã ((ÔÑßÉ ÇáãäÊåì)) áíãæÒíä áÅíÌÇÑ ÃÍÏË æÃÝÎã ÇáÓíÇÑÇÊ Ýì **Ñ ÈÃÞáÇáÃÓÚÇÑ
  ÔÑßÉÇáÚáÇ áíãæÒíä ãä ÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÑíÞÉ ÈÌãåæÑíÉ **ÑÇáÚÑÈíÉ Ýì ÅíÌÇÑ ÇáÓíÇÑÇÊ ÇáÍÏíËÉæ ÇáÝÇÎÑÉ ÈÃÓÚÇÑ ÎÇÑÌ ÇáãäÇÝÓÉ ãÚ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÃÎÑìÍíË ÅääÇ äÞÏã ÇáÃÝÖá æ ÇáÃÍÏË æÇáÃÝÎã æ ÇáÃÑÎÕ Ýì äÝÓ ÇáæÞÊ æ åÐÇ ãÇ íãíÒäÇ ÚäÛíÑäÇ .. ÝãÚ ((ÔÑßÉÇáãäÊåì)) áíãæÒíäßä ãØãÆÇ ÝäÍä äÚãá Úáì ÑÇÍÊß æ ÓÚÇÏÊß ÝåÐÇ åæåÏÝäÇ ÝìÇáÚãá
  ÅíÌÇÑÇáÔÞÞ Ýì **Ñ ÍíË ÅääÇ äÞÏã áßã ÇáÃÝÖá æ ÇáÃÑÎÕÝì äÝÓ ÇáæÞÊ æ ÈÝÖá Çááå ÅääÇäãÊáß ãÌãæÚÉ ãä ÇáÔÞÞ ÇáÝÇÎÑÉ Ýì ÃãÇßä ÓíÇÍíÉ æããíÒÉ È**Ñ æ ãØáÉ ÚáìÇáäíá
  ßãÇÃä ÔÑßÉ ((ÇáãäÊåì áíãæÒíä)) ÊæÝÑ áßã ÎÏãÉ ÇáÍÑÇÓÉ ÇáÎÇÕÉ æ Ðáß ÈÃÑÎÕÇáÃÓÚÇ ‘ æ Úáì ÃÚáìßÝÇÁÉ Ýì ÇáÚãá
  ßãÇÊæÝÑ ÔÑßÉ ((ÇáãäÊåì áíãæÒíä)) ÎÏãÇÊåÇ Ýì ÅíÌÇÑÓíÇÑÇà ÇáÒÝÇÝ æ ÇáÃÝÑÇÍ ÝäÞÏãáßã ÃÝÖáÇáÓíÇÑÇÊ æ ÃÍÏËåÇ áåÐå ÇáãåãÉ æ ÈÃÓÚÇÑ ãÎÝÖÉÌÏÇ
  íãßäß Èßá ÓåæáÉ ÍÌÒ ÓíÇÑÊß Ãæ ÔÞÊß Çæ ÊÐßÑÉÓÝÑß ÞÈá æÕæáß á**Ñ ÝíãßääÇ ÅÓÊÞÈÇáßãä ÇáãØÇÑ ÝæÑ æÕæáß ÝÓäßæä Úáì ÃÊã ÇáÅÓÊÚÏÇÏÈÇ ¡ÃŠÃ‘ÍíÈ Èßã Ýì ÇáãØÇÑ
  ÝãÚÔÑßÉ((ÇáãäÊåìáíãæà íä))áÅíÌÇÑ ÇáÓíÇÑÇÊ æ ÇáÓíÇÍÉ È**Ñ äÍíØ ÓíÇÏÊßã 򇋂 ÈÃä ÌãíÚ ÓÇÆÞíäÇíÌíÏæä ÇááÛÉ ÇáÅäÌáíÒíÉ ÌíÏÇ æ íÚáãæä ÌãíÚ ÇáãÚÇáã ÇáÓíÇÍíÉ È**Ñæ ÌãíÚ ÇáãäÇØÞæ ÓÇÆÞíäÇ ãåÐÈíä æ Úáì ÎáÞ ÚÇáíÉ æ áÏíåã ÃÓáæÈÌíÏ Ýì ÇáÍÏíË æ ÇáÍæÇÑ æ ãáÊÒãíäÌÏÇ Ýì ÇáãæÇÚíÏ æ åÐÇ ãÇ ÃåÊããäÇ Èå ÃËäÇÁÃÎÊíÇÑ ÓÇÆÞíäÇ æ åã ãÍá ËÞÉ ÈÇáäÓÈÉáäÇ ÃæáÇ .. æ ÌãíÚ ÓíÇÑÊäÇ ÇáãÊæÝÑÉááÅà ­ÃŒÃ‡Ã‘ÊÔãá ÇáÓÇÆÞ æÇáÈäÒíä

  ÇáÚäæÇä : 41 ÌÇãÚå ÇáÏæá – ÇáãåäÏÓíä - ÇáÞÇåÑå
  ÇÑÖì :- 0020237612226
  ÝÇßÓ :- 0020237612226
  íãßäß ÇáÊæÇÕáãÚäÇ ÚÈÑ ÇáåæÇÊÝ ÇáÊÇáíÉ ãä ÎÇÑÌ **Ñ:
  00201227776049– 00201001064011
  00201008383000
  Ãæ ÚÈÑÇáåæÇÊÝ ÇáÊÇáíÉ ãä ÏÇÎá **Ñ :
  01227776049– 01001064011
  01008383000