إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÝÖÝÖÉ áÇ ÃßËÑ

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ÝÖÝÖÉ áÇ ÃßËÑ

    ÝÖÝÖÉ áÇ ÃßËÑ
    ÇáÓáÇã Úáíßã / ØÑÞÊ ÈÇÈ ÇáËáÇËíä æÇáßá íÚÑÝ ãÑÍí æÇÈÊÓÇãÊí ÇáÊí áÇ ÊÝÇÑÞäí æáßä ÈÇáÞáÈ ÛÕå äÝÓí ÇáÈÓ ÏÈáå ( áÇÍÏ íÖÍß Úáì ÇãäíÊí ) äÝÓí ÇÔæÝåÇ ÊáãÚ ÈÇíÏí áæ ÈÇáÍáã ÍÊì æíßæä ÇÓãí æÇÓãå ãäÞæÔ ÚáíåÇ ÇÎÊí ÇÕÛÑ ãäí ÈßËíÑ ÊÒæÌÊ Çááå íÓÚÏåÇ ãä ÒãÇä æÇäÇ ÇáäÇÓ íÞæáæ áíÔ ãÇÌÇåÇ ÎØÇÈ ÍÊì áæ ßáÇã ÎØÈå ãÇ ÚãÑ ÇÍÏ ÇÊßáã ÇÈÛÇ ÇÚíÔ åÇáÇÍÓÇÓ íÇááå ÊÑÒÞäí æÊÑÒÞ ÌãíÚ ÇáÈäÇÊ ÞÑæÈ ÕÏíÞÇÊí ÈÇáæÇÊÓ ßÑåÊ ÇÑÏ Úáíå íÑÓáæÇí ÕæÑ ÇæáÇÏåã æÔßæÇåã ãä ãÔÇßá ÇáÇæáÇÏ æÇäÇ ÇÊãäì ÇÔã ÑíÍÉ ØÝá ãäí ÇÔæÝ ÝÓÇÊíä ÇáÒÝÇÝ äÝÓí ÇáÈÓ ÝÓÊÇä æÇÏæÑ Ýíå ....ÏãæÚí ÇÛÑÞÊäí æááå ÇáÍãÏ Úáì ßá ÍÇá æÑÈí íßÊÈ Çááí Ýíå ÇáÎíÑ ...ãÌÑÏ ßáÇã ãÍÈæÓ Ýí ÏÇÎáí ÍÈíÊ ÇÝÖÝÖ Ýíå ÎÕæÕÇ Çäæ áÇ ÇÓã ãÚÑæÝ æáÇ Ôßá ...ãÌÊãÚäÇ ÚíÈ ÊÞæá ÇáÈäÊ Ýíå ÇÈí ÇÊÒæÌ ÚíÈ ÊÝÕÍ Úä ÝØÑå æÖÚåÇ Çááå ÈÏÇÎáåÇ ...ÑÈí íÑÒÞ ÇáÌãíÚ íÇÑÈ æíÑÒÞäí ãÚÇßã ...ÏÚæÇÊßã áí
    ãä ÇáãæÈÇíá