إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÝÓÊÇä æÊäæÑÉ ãä ÓÇäÏÑæ ÝíÑæäí ÍØí ÓæãÊß æÍáÇá Úáíßí

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÝÓÊÇä æÊäæÑÉ ãä 섾 ÝíÑæäí ÍØí ÓæãÊß æÍáÇá Úáíßí

  ÝÓÊÇä æÊäæÑÉ ãä ÓÇäÏÑæ ÝíÑæäí ÍØí ÓæãÊß æÍáÇá Úáíßí
  ßíÝßã íÇÈäÇÊ ÇÔÊÑíÊ ÝÓÊÇä ãä ãÇÑßÉ ÓÇäÏÑæ ÝíÑæäí ØÈÚÇ ãÇÑßå ãÚÑæÝå ßáåÇ ÐæÞ æÇäÇÞå æÔíßÇå Ýí ÇááÈíÓ ÈÓ ãÞÇÓ ãÇÙÈíØ ãÚí æÈÚÑÖæÇ ááÈíÚ ÍØí ÓÚÑß æÍáÇá Úáíßí ÈÓ áÇÊÈíÎÓæ ÞØÚå ÍÞåÇ æÈÈÏÇÁ ÓæãÊåÇ È150ÑíÇá ÝÓÊÇä ÌÏíÏ ãæÌæÏ Úáíå ÓÚÑæÇ 329 ÑíÇá æßíÓ ãÍá ãæÌæÏ
  ÇÊÑßßã ãÚ ÇáÕæÑ
  ÝÓÊÇä ãÞÇÓ 42
  åÐÇ ÝÓÊÇä ãä ÇáÇãÇã
  http://www.gulfup.com/?LlRssL

  åÐÇ ÝÓÊÇä ãä ÇáÎáÝ
  http://www.gulfup.com/?I3p4GZ

  åÐÇ ÓÚÑ ÝÓÊÇä
  http://www.gulfup.com/?aCdvn1


  åÐå ÊäæÑÉ ãä äÝÓ ÇáãÍá áæäåÇ Èäí ÛÇãÞ ãÑì ÍáæÉ Ýí ÇááÈíÓ ÞãÇÔåÇ ÝÇÎÑ ãÞÇÓåÇ 42 ÓÚÑåÇ 149ÑíÇá æÈÈÏÇÁ ÓæãÊåÇ È80ÑíÇá
  http://www.gulfup.com/?iu2Zwc

  http://www.gulfup.com/?PHEGXp

  åÐå ÊäæÑÉ ãä ÇáÎáÝ æÈåÇ ÝÊÍå
  http://www.gulfup.com/?fBZ9ce

  æåÐå ÓÚÑ ÊäæÑÉ
  http://www.gulfup.com/?Ar2Jjh

  æåÐÇ ßíÓ ãÍá
  http://www.gulfup.com/?vJUrHS


  ááÊæÇÕá ãä ÏÇÎá ãäÊÏì ÚÈÑ ÇáÎÇÕ
  æãä ÎÇÑÌ ãäÊÏì ÚÈÑ ÇáÇíãíá Úáì ÇáåæÊãíá hmlov20

  ÈÇäÊÙÇÑ ØáÈÇÊßã ÇáÌÇÏå


  åÐå ÈÚÖ ÇÑÇÁ Çáí ÊÚÇãáæ ãÚí

  ÑæÚÉ ÇáÍíÜÜÜÇÉ]ßíÝß íÇáÛÇáíå¿¿ ÍÈíÊ ÇÎÈÑß Çäí ÇãÓ ÇÓÊáãÊ ÇáÈÖÇÚå æÈÌÏßÇäÊ ÈÞãÉ ÇáÑææÚå æÇáÇÑæÚ ãä åÐÇ æÇáÇÌãá ÇÎáÇÞß ÇáÚÇáíå æÇÓáæÈß ÇáÑÇÞí ÈÊÚÇãáß ¡¡ ÓÑÑÊ ÌÏÇ ÈÇáÊÚÇãá ãÚß


  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ ÐÇÊ ÇáäØÇÞíä 11
  ßíÝß íÇ ÚÓá æ Çááå ãÇÏÑí æÔ ÃÞáß Çááå íÚØíßí ÃáÝ ÚÇÝíå æ ãÌãáå æ ãÔßæÑå ÇáÃÛÑÇÖ æÕáÊ ÃÈÏÚ ããÇ íßæä æ ãÑÊÈå æ ãÔßæÑå Úáì ÇáÃÐßÇÑ Çááå íÚØíßí ÇáÚÇÝíå æ ãÇÞÕÑ ÇáãäÏæÈ ãä ÌÏ ÃäÊæ äÇÓ ÐæÞ


  igdl íÚØíß ÇáÝ ÚÇÝíÉ ãÑå ÑæÚå æÈÕÑÇÍå ãÈÓæØÉ ãä ÇáÇÛÑÇÖ áÇäåÇ ÇÌÊäí ÈÐæÞ æåÐÇ íÏá Ú ÇÎáÇÕß æÇÇÎáÇÞß
  ÇÊãäì Çí Ôí ÌÏíÏ ÊÈáÛíäí Ýíå ÇÍÈ ÇÊÚÇãá ãÚÇß Ú Øæá Çã ÝíÕá


  ãÏÑÓÉ ****É ãÔßæÑå ãÇÞÕÑÊí Íáæå ÇáÇÛÑÇÖ æÇááå íÈÇÑßáß Ýí ÑÒÞß íÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡ ‡Ã‡Ã‘È


  ãíÜÜÜáÇÏ]ÇÓÊáãÊ ÇáØáÈíÉ ãÇÞÕÑÊí
  ÑÈí íÑÒÞß ãä æÇÓÚ ÝÖáå

  æÎáíäí ãÚß ÚÇáÎØ Çí Ôí ÊæÝÑíäå ÇÑÓáíáí Çááå íÌÒÇß ÎíÑ
  æãæÝÞå Çä ÔÇÁ Çááå
  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ igdl
  ÇáÔåÇÏÉ ááå ÞãÉ ÇáÇÈÏÇÚ

  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ igdl
  æÑÈí ÚÇÌÒ áÓÇäí Úä ÇáæÕÝ
  ÊåÈáÊ ãÑå Úáì ÇáÈÖÇÚå ÝÑÞ ÈÇáÕæÑÉ Úä ÇáæÇÞÚ
  æáÇ ÇáÈÎæÑ ÈÕÑÇÍÉ ãÇÇÕÏÞ Çäå Çæá ãÑå áß Ýíå ßáãÉ ÌäÇä ÞáíáÉ
  æáÇ ÇáÊäÓíÞ æáÇ æáÇ ÈÕÑÇÍÉ ßáß Ú ÈÚÖß ÐæææææÞ
  æÞÓã ÈÇááå ãÇåí ãÌÇãáÉ Ôí æáÇ Ôí ÈÇáÎíÇá
  æÇÐÇ ãÇÝí ÇÍÑÇÌ ÇÈÛì íæã ÇáÌãÚÉ ÊÚØíäí ãËá Ðí ÇáÚáÈÉ 6 ÚáÈ æÇÈÛì ÇÚÑÖå íæã ÇáÓÈÊ ÚäÏäÇ ÈÇáÊÍÝíÙ ãÓæíä íæã ãÝÊæÍ æÇÐÇ ÈÊÑÇÚíäí ÈÓÚÑå ÈÇÎÐ ßãíÉ
  ÈÓ ÊßÝíä ÇÈÛÇå ÇÞá Ôí ÈßÑå Çæ ÈÚÏå  reeeeemoo]ãæææÝÞÉ Çááå íÓÚÏß
  æÕáÊäí ÇáÇÛÑÇÖ
  áÓÚ ãÇÝÊÍÊ ÇáÇáÚÇÈ ÈÓ ÎáíåÇ Ú äåÇíÉ ÇáÇÓÈæÚ ÚÔÇä äßæä ÝÇÖííä áÇãÐÇßÑÉ æáÇ ÛíÑå


  QUOTE=igdl]íÚØíß ÑÈí ÇáÝ ÚÇÝíÉ
  ãä äÇÍíÉ ÇáÈÎæÑ ÇáãÑÉ ÇáÌÇíÉ äÈÛì ÚæÏÉ åÇááå åÇááå ÈÇáÚæÏÉ
  ÚÇÑÝå ÇíÔ ÇßËÑ Ôí ÚÌÈäí ÈÈÎæÑß Çäå ãÇíäÍÑÞ ÈÇáäåÇíÉ


  reeeeemoo]Ýæææææææææææà ¦Ã¦Ãž áÍÈíÈÉ ÞáÈí ÇáÐææææææÞ
  Çááå íÓÚÏß
  æÇááå Çäß ÑæÚÉ Ý ÇáÊÚÇãá
  Çááå íÑÒÞß ÇáÎíÑ íÇÑÈ


  ãÓÒ ÇÑæãÇ }Çááå íÈíÖ æÌåß æÌÒÇß Çááå ÎíÑ æÔÑÝäí ÇáÊÚÇãá ãÚÇß


  reeeeemoo]ÑæÍí íÇÞãÑ Çááå íÓÚÏß æíæÝÞß
  ÇáÇÛÑÇÖ ÊÌää
  æÇÓÚÇÑß ÑæææÚÉ æÇäÊí ÇÓã Úáì ãÓãì
  ÍÊì ÇáÇÓã ãæ ãæÝíßí ÍÞß
  æÇááå Çäß ÇÑæÚ ãä ÇáÑæÚ æÊÚÇãáß ÐæÞ æÑÇÞí
  Çááå íÓÎÑáß ßá ÎíÑ íÇÞãÑ æíÑÒÞß ßá ÎíÑ æíÓÚÏß Ý ÇáÏÇÑíä
  æÞÏ ãÇÍÇÊßáã ãÇÑÇÍ ÇæÝíßí ÍÞß
  ÑÈäÇ íæÝÞß Ïææææã íÇÞãÑ


  [=ss-ss]Çááå íÚØíß ÇáÚÇÝíå ãÇÞÕÑÊì
  æíÈÇÑß áß
  æíÑÒÞß ÍáÇá
  ÈÛíÊ ÇÓÃáß ØÈÚÇ ÇáÓÇÚå ÇáÝÖíå ÇáÕÛíÑå ÇÍÓ ãÇÝì ãÇäÚ ááÇæáÇÏ
  æÔ ÑÇíß¿ÚÔÑ Óäíä ãÏÑì ÇÐÇ ãÊæÝÑå ÇáÝÖíå ÚäÏß ÕÛíÑ
  æÑÇÚíäì ÈÇááå


  =P?O.RôS? ]
  ÃÎÊí ÇááãÓÉ ÇáÑÂÆÚÉ
  ÝÚáÇ ÑÂÆÚÉ Çááå íÓÚÏß
  ØáÈí ßÂä ÚáÈ ßÂÓíæ
  ÇáØáÈ ÑæææÚÉ æÇáÊÛáíÝ ÈÚÏ ãÂÔÂÁ Çááå ÔÛáß ãÑÊÈ ÑÈí íæÝÞß
  ãÈÓææØÉ ÈÜ ÇáÊÚÇÇÇÇÇÇà á ãÚß
  æÈÅÐä Çááå ãÇíßæä ÂÎÑ ÊÚÇãá ÈíääÇ


  QP?O.RôSÇáÓáÂã Úáíßãã
  ÕÈÂÍß æÑÏ íÇáÛÇáíÉ
  Çááå íÓÚÏß æíÌÒÂß ÎíÑ æÈÂÑß Ýíß
  ÃÓÊáãÊ ÇáØáÈ Çáíæã
  ÑæææÚÉ ãÂÔÂÁ Çááå
  æÈÅÐä Çááå ãÇíßæä ÃÎÑ ØáÈ ÈíääÂ  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ ÈäÊ ãæÏÑä Ýí æÑØå
  ÍÈíÈÊí ÈÛíÊ ÇÈáÛß ÇÓÊáãÊ ÇáÚáÈå Çááå íÌÒÇß ÎíÑ

  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ ÈäÊ ãæÏÑä Ýí æÑØå

  äÝÓ ÇáÕæÑ æÇÝÖá ãÇÞÕÑÊí ÍÈíÈÊí
  æÓæíÊ ÇÚáÇäß
  ææÍÏå ØáÈÊ ÑÞãß ÚÔÇä ***ì

  ÇÑÓáí áí

  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ ÇæãÇ æÊæÊæ
  ãæÝÞå íÇÑÈ ÇÓÚÇÑß ÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ‡Ã‡Ã‡Ã†Ã£Ã‡ ããíÒå
  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ áíáÇÓ ÌÏå
  åáÇÈß ÇáÍãÏááå ÃäÇ ÈÎíÑ

  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ áíáÇÓ ÌÏå
  ãÚáíÔ ÃãÓ ÊÚÈÊ ÇáãäÏææÈ
  íÓáãææ ÇáÓÇÚå ãÑå äÃÇÆÓ


  ÏáÚ ÇáÔÑÞíÜå18]ÊÓáã íÏß ÇÓÊáãÊ ÇáÔÍäå
  Çä ÔÇÁ Çááå áäÇ ÊÚÇãá ËÇäí


  ÇÞÊÈÇÓ:
  ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÃÕáíÉ ßÊÈÊ ÈæÇÓØÉ ÑÇÆÍå ÇáÇÝäÏÑ
  æÕáÊ ÇáÓÇÚÇÊ æÇááå íÚØíß ÇáÚÇÝíå


  QUOTE=ÃãíÑÉ ÈØÈÚí]ÇáÓáÇã Úáíßã
  ßíÝß íÇ ÚÓá
  ÇáÃÛÑÇÖ æÕáÊ Çááå íÓÚÏß
  ÊÚÇãáß ÑÇÆÚ æÃÎáÇÞß ØíÈÉ
  ÈÓ ÊÑì Çááí ÌÇäí 13 ÍÈÉ Ýíå ÍÈÉ ÒíÇÏÉ


  =Èæßíå æÑÏ]åáÇ íÇ ÚÓá
  Çááå íÚØíßí ÃáÝ ÃáÝ ÃáÝ ÚÇÝíå æ íÈÇÑß áß ÈÑÒÞß ¡ ãÔßæÑå ÍÈíÈÊí ÊÚÈÊß ãÚÇíÇ ¡ ÎáÇÕ íÇ ÞáÈí Ãæá ãÇ ÊæÕá ÃÈáøÛß ..
  =Èæßíå æÑÏ]ÓáÇã
  ÍÈíÈÊí ÎáÇÕ æÕáÊ ÇáØáÈíå æ Çááå íÚØíßí ÃáÝ ÚÇÝíå ..ãÇ ÞÕøÑÊí[/QUOTE]

  groma_1998
  Âåáíä íÇáÛáÇ ßáå æÇááå ..
  ÇäÇ ÊãÇã ÇáÊãÇã ÇáÍãÏááå ..
  æÇäÊí ßíÝß..¿
  Øãäíäí Úäß ..¿
  Çíæææå ÇÓÊáãÊåã ÊÓÓÓáãíä íÚØíß ÇáÚÇÇÝíå ..
  ÔÔÔßÑÇÇÇ ÔßÑÇÇÇ Íáæíííä ãÑå ãÑå Íáæíííä æÚÌÈäí ßá ÔÔíÁ ..
  æÌÑÈÊ ÇáØÈÇÔíÑ Ýí ÇÎÊí ÇÕÛÑ ÇáÚäÞæÏ æØáÚ Íáææ åååååå
  æÝí ÎÇáí ..
  æÇáßÈÓæáÇÊ ÍÞÊ ÇáæÌå ãÑå ÚÌÈÊäí æÓæíÊåÇ ..
  æÇáÊÇÊæ .. æÇááå ßá ÔíÁ ßá ÔíÁ ÊÓáãíä ãÇÞÕÑÊí æÇááå ..
  æÂÓÝå ßÇä æÏí ÇÞæáß ãä Çæá ÈÓ ßÇä Ýíå ÎÇáÊí æÒæÌåÇ ãÇãÏÇäí ÇÌáÓ Ú ÇáßãÈíæÊÑ
  ..
  ÊÓÓáãí æÇááå ãÇÊÞÕÑæÇ ..

  [=TRF,]ãÑÍÈÇ íÇÞáÈí æÕáÊ ÃáÓÇÚå ãÔßæÑå[/  ÈäÊ ÇÈæí æÛÇáíÉ]ãÓÇÇÁ ÇáÇäæÇÇÇÇÇà ÇÇÇÇÑ íÇáÛáÇ

  æÕáÊ ÇáØáÈíÉ íÇ ÚÓá Çááå íßÊÈ ÇÌÑß

  ÇáÝ ÔßÑ áß ÇáÇÓæÇÇÑÉ æææÇÇÇÇÇÇÇà ÇÇÇÇÇÇÇÇÇà ÇÇÇÇÇÇÇÇææ æ ÑæææææÚÉ


  ÈäÊ ÇÈæí æÛÇáíÉ]

  ÌÒÇÇß Çááå ÎííííÑ

  Çááå íÚÇÇÝíß æíßÊÈ ÇÌÑß ßÇÇäÊ Íáæå ßËíÑ ÇáÑÈØÇÇÊ ÇÚÌÈÊäÇ ÇäÇ æÇÎæÇÇÊí áßä ÇäÌäæ ßËíÑ Úáì ÇáÇÓæÇÇÇÑÉ ßÇÇÇÇÇäÊ æÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡ ‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡Ã‡ ÇÇÇæ

  ÔßÑÇ áß


  ÇäÇ ãä ÌÏå ÇÔÍä áÇí ãäØÞå ÚÈÑ ÔÑßÇÊ ÔÍä æÏÇÎá ÌÏå ÚÈÑ ãäÏæÈ
  æÏÝÚ ãÓÈÞÇ Úä ØÑíÞ ÇáÇíÏÇÚ Úáì ÍÓÇÈ ÈÑÇÌÍí
  æÓíÊã ÇáÔÍä ÈÚÏ ÇÓÈæÚ ãä ÇáÇíÏÇÚ
  áÇíæÌÏ ÍÌÒ Çæ ÏÝÚ ÚäÏ ÇáÇÓÊáÇã

  áÇÇÍáá æáÇÇÈíÍ Çáí ÊÊÓáì Çæ ÊÊáÇÚÈ Çæ Êßæä ãæ ÌÇÏå ÈØáÈåÇ