ÏÑÓ åá ÊÑíÏ ÇÖÇÝÉ ÇÈÊÓÇãÇÊ Çáì ÏÑÏÔÉ ÇáÝíÓ Èæß


ÇáÓáÇã Úáíßã åÐå ãÌãæÚå ãä ÇßæÇÏ ÇáÇÈÊÓÇãÇÊ
ÊãíÒ Úä ÛíÑß Ýí ÇáÝíÓ Èæß
ÇáØÑíÞÉ ÇäÓÎ Çí ßæÏ ãä åÐå ÇáÇßæÇÏ æÇÖÝå Çáì ÔÇÊ ÇáÝíÓ æÔÇåÏ ÈäÝÓß
ÇäÖã áäÇ Úáì ÇáÝíÓ Èæß ÇáÇä æÔÇåÏ ÇáãÒíÏ www.facebook.com/mo7trfface
[[xatwhat]]

[[xatwink]]

[[xatwt]]

[[xatxD]]

[[xatwary]]

[[xatunn]]

[[xatum]]

[[xattwitch]]

[[3tomoe]]

[[xat8ball]]

[[midfing]]

[[coolhehe]]

[[xatangel]]

[[xata2]]

[[xatanime]]

[[xatashamed]]

[[xatbye]]
[[xatgood]]

[[xatbad]]

[[xatbeye]]

[[xatawe]]

[[xatcd]]

[[xatchew]]

[[xatclap]]

[[xatcomeon]]

[[xatdhehe]]

[[xatdd]]

[[xatcry2]]

[[xatcrs]]

[[xatdizzy]]

[[xatdopey]]

[[xatecool]]

[[xateek]]

[[xatemo]]

[[xatashamed]]

[[xatgrin]]

[[xathaha]]

[[xatflip]]

[[xatevil]]

[[xatfacepalm]]

[[xatfan]]
[[xatgoo]]