إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÚÞÈ ÇäÊÎÇÈ ÅÓÑÇÆíá äÇÆÈÇ áÑÆíÓ "ãßÇÝÍÉ ÇáÇÓÊÚãÇÑ" ÈÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÚÞÈ ÇäÊÎÇÈ ÅÓÑÇÆíá äÇÆÈÇ áÑÆíÓ "ãßÇÝÍÉ ÇáÇÓÊÚãÇÑ" ÈÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ

  ÚÞÈ ÇäÊÎÇÈ ÅÓÑÇÆíá äÇÆÈÇ áÑÆíÓ "ãßÇÝÍÉ ÇáÇÓÊÚãÇÑ" ÈÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ
  ÚÞÈ ÇäÊÎÇÈ ÅÓÑÇÆíá äÇÆÈÇ áÑÆíÓ "ãßÇÝÍÉ ÇáÇÓÊÚãÇÑ" ÈÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ.. ÓíÇÓíæä ÝáÓØíäíæä: Êá ÃÈíÈ ÊæáÊ ÇáãäÕÈ ÈÚÏ ÊÛÇÖì ÃæÑæÈÇ Úä ÇáÏÝÚ ÈãÑÔÍ.. æÇáÞÑÇÑ ÇÓÊÎÝÇÝ ÈÞÖíÊäÇ ãÚ ÇáÇÍÊáÇá


  ÇáÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ  ÃÚÑÈ ÇáÃãíä ÇáÚÇã áãäÙãÉ ÇáÊÚÇæä ÇáÅÓáÇãì¡ ÅíÇÏ Ããíä ãÏäì¡ Úä ÇÓÊäßÇÑå áÞÑÇÑ ÇäÊÎÇÈ ÅÓÑÇÆíá¡ äÇÆÈÇ áÑÆíÓ ÇááÌäÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÇáÊÇÈÚÉ ááÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ æÇáãÚäíÉ ÈÇáãÓÇÆá ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÎÇÕÉ æÅäåÇÁ ÇáÇÓÊÚãÇÑ.

  æÇÚÊÈÑ ãÏäì Ãä ÇäÊÎÇÈ ÅÓÑÇÆíá¡ ÞæÉ ÇáÇÍÊáÇá¡ äÇÆÈÇð ááÑÆíÓ íÊäÇÞÖ ãÚ **ÏÇÞíÉ ÇááÌäÉ¡ áÇÓíãÇ æÃä "ÅÓÑÇÆíá" ÊæÇÕá ÈÔßá ããäåÌ ããÇÑÓÇÊåÇ ÛíÑ ÇáÞÇäæäíÉ¡ æÓíÇÓÇÊåÇ ÇáÚäÕÑíÉ ÖÏ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÓØíäì¡ æÊÑÝÖ ÊØÈíÞ ÞÑÇÑÇÊ ÇááÌäÉ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáì¡ æÊäÊåß ÞÑÇÑÇÊ ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÐÇÊ ÇáÕáÉ¡ ÈãÇ íãËá ÇÒÏÑÇÁ ááãÌÊãÚ ÇáÏæáì ßßá.

  ãä ÌÇäÈå ÞÇá ÈÇÓã ÈÑåæã ÇáßÇÊÈ æÇáãÍáá ÇáÓíÇÓì ÇáÝáÓØíäì¡ Åä ÞÑÇÑ ÊÚííä ÅÓÑÇÆíá äÇÆÈÇ áÑÆíÓ ÇááÌäÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÇáÊÇÈÚÉ ááÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ æÇáãÚäíÉ ÈÇáãÓÇÆá ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÅäåÇÁ ÇáÇÓÊÚãÇÑ ÌÇÁ ÈäÇÁ Úáì ÞíÇã Êá ÃÈíÈ Úáì ÊÑÔíÍ äÝÓåÇ ááãäÕÈ ããËáÉ Úä ÇáÞÇÑÉ ÇáÃæÑæÈíÉ ÇáÊì áã ÊÏÝÚ ÈãÑÔÍ ááãäÕÈ.

  æÃßÏ ÈÑåæã Ýì ÊÕÑíÍÇÊ ÎÇÕÉ áÜ"Çáíæã ÇáÓÇÈÚ" ãä ÝáÓØíä Ãäå áæ ÞÇãÊ ÃæÑæÈÇ ÈÊÒßíÉ ãÑÔÍ áÊæáì ÇáãäÕÈ áßÇä áÒÇãÇ Úáì ÇáÌãÚíÉ ÞÈæá ãÑÔÍ ÇáÞÇÑÉ áßä ÊÛÇÖì ÃæÑÈÇ Úä ÊÞÏíã ãÑÔÍ ÏÝÚ ÅÓÑÇÆíá áÊÑÔíÍ äÝÓåÇ áÊÊæáì ÇáãäÕÈ¡ ãÔíÑÇ Åáì Ãä ÇáÞÑÇÑ áÇÞì ÑÝÖ ÇáÚÏíÏ ãä Ïæá ÇáÚÇáã ÚÇãÉ æÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ ÎÇÕÉ ããÇ ÏÝÚ ÇáÌãÚíÉ áÊÚííä ÅÓÑÇÆíá äÇÆÈÇ ËÇáËÇ ááÌäÉ æåæ ãÇ ÞæÈá ÈÇáÑÝÖ ãä ÞÈá ÇáÏæá ÇáÃÚÖÇÁ ÈÇáÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ.

  æÃæÖÍ ÈÑåæã Ãä ÇáÏæá ÇáÑÇÝÖÉ áÊÚííä ÅÓÑÇÆíá ÃÚÑÈæÇ Úä ÇäÏåÇÔåã ãä ÊÚííä ÏæáÉ ãÍÊáÉ áÔÛá åÐÇ ÇáãäÕÈ¡ æÃä ÇáÏæá ÇáÃÚÖÇÁ ÃÑÓáÊ ÑÓÇÆá ááÃãíä ÇáÚÇã ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÈÇä ßì ãæä ÃÚÑÈæÇ ÝíåÇ Úä ÇÓÊäßÇÑåã æÑÝÖåã áÊÚííä ÅÓÑÇÆíá Ýì åÐÇ ÇáãäÕÈ.

  ÈÏæÑå ÞÇá ÍÓÇã ÚÒ ÇáÏíä ÇáßÇÊÈ æÇáãÍáá ÇáÓíÇÓì ÇáÝáÓØíäì¡ Åä ÞÑÇÑ ÊÚííä ÅÓÑÇÆíá íæÖÍ ãÏì ÊæÛá ÇáãÌÊãÚ ÇáÅÓÑÇÆíáì Ýì ÇáÞÇÑÉ ÇáÃæÑæÈíÉ¡ ãæÖÍÇ Ãä Ïæá ÇáÞÇÑÉ áÇÒÇáÊ ÊÚÊÈÑ äÝÓåÇ ãÓÆæáÉ Úä ÅÓÑÇÆíá æÊÓÚì ÏÇÆãÇ áÇÓÊÑÖÇÆåÇ.

  æÃßÏ ÚÒ ÇáÏíä Ýì ÊÕÑíÍÇÊ ÎÇÕÉ áÜ"Çáíæã ÇáÓÇÈÚ" Ãä ÞÑÇÑ ÊÚííä ÅÓÑÇÆíá ÈãËÇÈÉ ÇÓÊÎÝÇÝ æÇÓÊåÊÇÑ áÞÖíÉ ÇÍÊáÇá ÅÓÑÇÆíá ááÃÑÇÖì ÇáÝáÓØíäíÉ¡ ãÔíÑÇ Åáì Ãä ÅÓÑÇÆíá ÊÔÚÑ ÈÇáÓÚÇÏÉ ãä ÇáãæÞÝ ÇáÃæÑæÈì ÇáÏÇÚã áåÇ Ýì ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÍÇÝá ÇáÏæáíÉ.

  íÐßÑ Ãä ãÌãæÚÉ ÓÝÑÇÁ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ æÇáÅÓáÇãíÉ æÚÏã ÇáÇäÍíÇÒ ÞÇãÊ ÈÇáÊæÇÕá ãÚ ÑÆÇÓÉ ÇáÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ¡ ãä ÎáÇá ÑÓÇÆá ÚÈÑÊ ÝíåÇ Úä ÇáÑÝÖ ÇáãØáÞ áÊæáì ÅÓÑÇÆíá Ãì ãäÕÈ Ýì áÌäÉ ãßÇÝÍÉ ÇáÇÓÊÚãÇÑ ÇáÊÇÈÚÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ¡ ÈÇÚÊÈÇÑ Ðáß íÊäÇÞÖ ãÚ ãåÇã ÇááÌäÉ ÇáÃããíÉ ÇáÊì ÊÎÊÕ Ýì ãÚÇÌáÉ ÞÖÇíÇ ÓíÇÓíÉ ÊÔãá ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáì æÇááÇÌÆíä ÇáÝáÓØíäííä¡ æíÊã ÝíåÇ ÈÍË ÇáÞÑÇÑÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÞÖíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ Úáì ãÓÊæì ÇáÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ¡ æåì ßÐáß ãØÇáÈÉ ÈÇáÅÔÑÇÝ Úáì ÇááÌäÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÊÍÞíÞ Ýì ÇäÊåÇßÇÊ ÅÓÑÇÆíá ááÞÇäæä ÇáÏæáì¡ æáÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä Ýì ÇáÃÑÇÖì ÇáÝáÓØíäíÉ æÇáÚÑÈíÉ ÇáãÍÊáÉ æÊÞÏíã ÊÞÇÑíÑ ááÌãÚíÉ ÇáÚÇãÉ.

  Çáíæã ÇáÓÇÈÚ