ÑæÂíÉ :æÇááå ã ÈäÓÇß áæ íÚØæäí ÛÑÂãÉ ÚÔÂäß - ÈÞáãí
<div><div>
<font color="Plum">ÈÓã Çááå äÈÏ ¡¡¡
åÇáÑæÇíÉÉ ÈÊÌãÚ ÇáÈÚÖ æÍÊÝÑÞ ßãÇä ¡¡¡ÇáäÜÜÂÓ ãÇ åí ãÛÕæÈÉ Ú ÔíÁ ¡¡¡
__________________________________________________ ___

ÇáÈÜÜÜÜÜÜÜÜÜ œÃœÃœÃ‚ÑÂÊ ÇáÇæá
ÇáÊÚÑíÝ :Çã ÑåÝ : Íäæäå æÇÌÏÏ ÈÓ ÕÇÑãÉ Ýí ÈÚÖ ÇáÇÔíÜÂÁ ÒæÌåÜ (ÇÈæ ÑåÝ) ãÇÊ Ýí ÍÇÏË æãÇ ÚäÏåÇ ÇáÇ æ áÏíä æÈäÊ¡¡

ÚÈÏ Çááå ÚãÑÉ 23 íÎÞÞ ãÑÉ ãÚÖá ÇÔæí Úáì äÍÝ >>ÚÇÏ ÇÝåãæ > ãÚ ÇäåÇ ÊÎÞ Úáíåã