إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÎæÝðÇ Úáì "ÓãÚÊåÇ".. ãÓÊÔÝíÇÊ ÃåáíÉ ÊÑÝÖ ÇÓÊÞÈÇá ÍÇáÇÊ "ßæÑæäÇ"!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ÎæÝðÇ Úáì "ÓãÚÊåÇ".. ãÓÊÔÝíÇÊ ÃåáíÉ ÊÑÝÖ ÇÓÊÞÈÇá ÍÇáÇÊ "ßæÑæäÇ"!

    ãÊÇÈÚÇÊ (ÇÎÈÇÑíÉ ÇáÞÑíÇÊ ÇáÑÆíÓíÉ-ÈæÇÈÉ ÇáæØä): ÇÎÊáÝ ÚÏÏ ãä ÇáãÓÊÔÝíÇÊ ÇáÎÇÕÉ Íæá ÅãßÇäíÉ ÇÓÊÞÈÇá ÇáÍÇáÇÊ Çá**ÇÈÉ ÈÜ"ßæÑæäÇ"º ÍíË íãÊäÚ ÈÚÖåÇ Úä ÇÓÊÞÈÇáåÇ ÞáÞðÇ Úáì "ÓãÚÉ" ÇáãÓÊÔÝì ÍÇá ÎæÝ ÇáãÑÇÌÚíä ãä ÇáÚÏæì¡ æÃÎÑì ÊÊÐÑÚ ÈÃä ÇáÊÃãíä ÇáÕÍí áÇ íÛØí ãÑÖ "ßæÑæäÇ". ææÝÞðÇ áãÇ äÔÑÊå ÕÍíÝÉ "ÚßÇÙ" Çáíæã ÇáÌãÚÉ ÞÇá ÇáÏßÊæÑ ØáÇá ÈíÇÑí¡ ÇáãÏíÑ ÇáÚÇã áãÓÊÔÝì ÚÑÝÇä¡ Åä ÅÏÇÑÉ ÇáãÓÊÔÝì æÖÚÊ ÎØÉ ááÊÚÇãá ãÚ ÇáãÑÖ¡ ÓæÇÁ ãÚ ÇáÒÇÆÑíä ááÚíÇÏÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ Ãæ Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáØæÇÑÆ. æÃÖÇÝ ÈíÇÑí Ãäå ßÇä íÊã ÅÌÑÇÁ ÇáÊÍÇáíá áá**ÇÈíä¡ æÅÐÇ ÃÊÊ ÇáÚíäÉ ÅíÌÇÈíÉ æÇáÍÇáÉ **ÇÈÉ ÈÇáÝíÑæÓ íÊã ÚÒá ÇáÍÇáÉ¡ æÅÚáÇã ÅÏÇÑÉ ÇáÔÄæä ÇáÕÍíÉ ÈåÇ ááÊÚÇãá ãÚåǺ áÃä åÐå ÇáÃãÑÇÖ ÇáãÚÏíÉ ÊæÌÏ áåÇ ÇÊÝÇÞíÇÊ Ïæáíɺ ÈãÚäì áÇ íãßä Ãä ÊÓÌá ÍÇáÉ æáÇ íÊã ÇáÅÚáÇä ÚäåÇ¡ æíÚÊÈÑ åÐÇ ÎíÇäÉ ááãíËÇÞ ÇáÏæáí Ýí ÍÇáÉ ÚÏã ÇáÅÚáÇä ÚäåÇ. æÞÇá ãÏíÑ ãÓÊÔÝì ÂÎÑ¡ Åä ÇÓÊÞÈÇá ÍÇáÉ ßæÑæäÇ ÏÇÎá ÇáãÓÊÔÝì ÑÈãÇ ÞÏ ÊÊÓÈÈ Ýí ÎæÝ ÇáãÑÖì ãä ÇáÏÎæá Åáì ÇáãÓÊÔÝì¡ ãÖíÝðÇ Ãäå ãä Öãä ÇáÔÇÆÚÇÊ ÇáÊí ÙåÑÊ ãÄÎÑðÇ ÅÛáÇÞ ØæÇÑÆ åÐÇ ÇáãÓÊÔÝì ÈÓÈÈ æÌæÏ ÎãÓ ÍÇáÇÊ ÝíåÇ¡ æßÇäÊ åÐå ÇáãÚáæãÉ ÛíÑ ÕÍíÍÉ. æÃÔÇÑ ÂÎÑ Åáì Ãä ÈÚÖ ÇáãÓÊÔÝíÇÊ ÇáÎÇÕÉ æÚäÏ ÙåæÑ ÃÚÑÇÖ ÇáãÑÖ ÊÍæá ÇáÍÇáÇÊ Åáì ÇáãÓÊÔÝíÇÊ ÇáÍßæãíÉ ÊÍÊ ÅØÇÑ Ãä ÇáÊÃãíä áÇ íÓÊÌíÈ áÚáÇÌ ãÑÖì ßæÑæäÇ¡ ÝíÖØÑ ÇáãÑíÖ Åáì ÇáÐåÇÈ Åáì ãÓÊÔÝì Íßæãí.    ÃßËÑ...