Karol Sevilla Live Twitter (05/11/2019) – اخبار مجنونة