સ્વાસ્થ્યવર્ધક વનસ્પતિજન્ય આહારવાળું રસોડું કઈ રીતે કરવું?કહે છે ને કે આહાર એ જ ઓષધ. આપણું રસોડું તો સ્વાસ્થ્યવર્ધક જ હોવું જોઈએ. વનસ્પતિજન્ય આહારવાળું રસોડું સ્વાસ્થ્યવર્ધક છે. આપણું રસોડું જ આપણું સ્વાસ્થ્ય જાળવી શકે જો આપને એને મંદિર ની જેમ રાખીએ તો. વનસ્પતિજન્ય આહારવાળું રસોડું – કિચન કઈ રીતે કરવું? ડો. રૂપાબેન શાહ એક કાર્યક્રમમાં ભારતીય સ્ત્રી સેવા સંઘની બહેનો ને સમજાવી રહ્યા છે. શું તમે હજુ પણ પ્રાણીજન્ય દૂધ વાપરો છો? સફેદ સાકર કેટલી લાવો છો? મીઠું કયું વાપરો છો? તેલ કયું સારું? કેલ્શિયમ ક્યાંથી મળશે? વજન કે ઉતારાય? વજન કેમ વધે છે? તમારાં રસોડાને સરસ બનાવી, ઘરે જ વજન ઉતારો. કઈ પણ દવા વગર જ વજન ઉતારો.
વજન કરવાનો કાંટો ખરીદવા માટે આ લિંક આપી છે.
કેટલું ચાલ્યાં એનો રેકોર્ડ રાખવા આ બેન્ડ ખરીદાય.
દોરડાં કુદવાનીકસરત માટે ખરીદો
Exercise flexible rope કસરત માટે દોરડું
ઘરે કસરત કરવાં
Pedal Exercise Mini Bike પેડલ વાળી કસરતની સાયકલ
Tummy Twister માટે
For Shoes દોડવા માટે જૂતાં :
For tofu ટોફું
ટોફુંનાં ટુકડાં માટે Tofu pieces
Soybean milk
સોયાબીન દૂધ માટેનો પાવડર Soybean powder to make soymilk
Whole Foods plant-based diet and lifestyle helps in reversing diseases like type 2 diabetes, obesity, high blood pressure, thyroid problems, PCOD and high cholesterol. It also helps in prevention of lifestyle related diseases.
Click on the link to buy books written by Dr. Rupa Shah.

My new book ‘ What About My Calcium’ is also now available.
Dairy Alternatives Book now available in 3 languages. English, Hindi and Gujarati.
visit for more info in 3 languages.
Also watch my other videos on my you tube channel.
Let’s connect!
📸 Instagram:
💙 Facebook:
📞 Attend our next workshop. Visit www.circleofhealth.in for more info in 3 languages. English, Hindi and Gujarati.
🌱 Order our Books. Visit
To buy Ebook visit
Our email: mycircleofhealth@gmail.com for consultation and appointments
Skype: Aumhimalaya
Whats app number 9821248428
#વજનઉતારો #રૂપાબેનશાહ #વનસ્પતિજન્યઆહાર

source