. . اول هفته تون زیبا آرزو میکنم امروز خدا درخونه تون بزنه سبدی از خیر و برکت ش… – اخبار مجنونة

[ad_1]

.
. 🍁اول هفته تون زیبا
🌾 آرزو میکنم امروز
🍁خدا درخونه تون بزنه 🌾سبدی از خیر و برکت
🍁شوق زندگی 🌾حس خوشبختی
🍁عمربا عزت و 🌾عاقبت بخیری هدیه بیاره
.
.
.
عکس از بانو:
@emel.batu .
.
.

[ad_2]

Supply