.
. اول هفته تون زیبا
آرزو میکنم امروز
خدا درخونه تون بزنه سبدی از خیر و برکت
شوق زندگی حس خوشبختی
عمربا عزت و عاقبت بخیری هدیه بیاره
.
.
.
عکس از بانو:
@emel.batu .
.
.Supply