Ponzi scam: Karnataka ex-BJP minister G Janardhana Reddy arrested