Chet Baker - My Funny Valentine

Chet Baker - My Funny Valentine